CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R

 

Portlandský směsný cement je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Portlandský směsný cement CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku s dalšími složkami (struska, vápenec apod.) se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.

Složení portlandského směsného cementu:

  Složení (poměry složek podle hmotnosti)
Druh cementu Slínek Další složky Doplňující složky
CEM II/A-M 80-94 % 6-20 % 0-5 %

Vlastnosti:

 • pomalejší vývin hydratačního tepla v porovnání s portlandskými cementy
 • vysoké dlouhodobé pevnosti
 • vyšší odolnost vůči agresivním vlivům prostředí

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
 • výroba transportbetonu
 • výroba malt, přípravků a směsí obsahujících cement

Technické parametry:

CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R
Parametr Jednotka Požadavek ČSN EN 197-1 ed. 2 Průměrné dosahované hodnoty
Počátek tuhnutí minuty min. 60 160-220
Počáteční pevnost (2 dny) MPa min. 20 26-32
Normalizovaná pevnost (28 dnů) MPa 42,5-52,5 53-59
Objemová stálost mm max. 10 0-2,0
Obsah síranů (jako SO3) % max. 4,0 3,5-3,9
Obsah chloridů % max. 0,10 0,03-0,07
Měrný povrch (Blaine) cm2.g-1 neuvádí se 3400-3900

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data dodání
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice
 
foto-prefa-zatec-betonarna.jpg