Ukládka inertních odpadů

 

Nabízíme Vám možnost ukládky inertních odpadů v našem lomu Úpohlavy.

Ukládáme pouze ucelené kamiony.

 

Jedná se o ukládku níže uvedených materiálů:  

 

01 04 10          Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07                                                                                                     O

10 01 01          Škvára, struska a kotelní prach                                                                                                                               O

10 01 02          Popílek ze spalování uhlí                                                                                                                                         O

10 01 05          Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin                                                                                  O

10 01 07          Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů                                                                     O

10 09 03          Pecní struska                                                                                                                                                           O

10 09 08          Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07                                                                   O       

10 12 06          Vyřazené formy                                                                                                                                                        O

10 13 01          Odpad surovin před tepelným zpracováním                                                                                                            O

10 13 04          Odpady z kalcinace a hašení vápna                                                                                                                        O

10 13 06          Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)                                                                O

10 13 11          Odpady směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10                                     O

10 13 14          Odpadní beton a betonový kal                                                                                                                                 O

17 01 01          Beton                                                                                                                                                                        O 

17 01 02          Cihly                                                                                                                                                                         O

17 01 03          Tašky a keramické výrobky                                                                                                                                      O

17 01 07          Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06         O             

17 05 04          Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03                                                                                                  O

17 05 06          Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05                                                                                                   O

19 03 05          Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04                                                                                              O

19 13 02          Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01                                                                         O

19 13 04          Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03                                                                                         O

20 02 02          Zemina a kameny                                                                                                                                                      O

 

Cenovou nabídku vám zpracuje: