Respektujeme přírodu a naši planetu

Investice a inovace
Rekultivace a biodiverzita
Cirkulární ekonomika a alternativní paliva

Investujeme do stále šetrnější výroby vůči životnímu prostředí.

Využíváme nejlepších dostupných technologií BAT (Best Available Techniques). Zároveň soustavně investujeme do opatřeních, která umožňují snižovat emise. V letech 2017-2020 jsme do protihlukových opatření vložili 16,5 mil. Kč. Kompletně jsme zrekonstruovali filtr spalin do komína a tím se podařilo snížit emise prachu na úplné minimum.

Další projekty se týkaly snížení hlukové zátěže: Instalovali jsme tlumiče výdechových filtrů, vyměnili vzduchová děla za méně hlučná, upravili úchyty válečků na dopravníku z haly alternativních paliv. Do konce roku 2022 plánujeme investovat dalších 10 miliónů Kč. 

Neustále inovujeme výrobkové portfolio a optimalizujeme jednotlivé druhy cementů a maltovinových pojiv. Podíl vyráběných portlandských cementů CEM I se za posledních 20 let snížil z někdejších více než 70 % na současných necelých 30 %. Tyto cementy byly nahrazeny především portlandskými cementy směsnými, které díky nižším emisím CO2 na tunu cementu znamenají i výrazně nižší dopad na životní prostředí.

Rekultivujeme vytěžené části lomu podle dlouhodobého plánu.

Na vytěžený prostor se vrací skrývka a ornice a pozemky se budou dát zemědělsky využít. Pokud se příští generace budou stále ještě zabývat zemědělstvím, zanecháme jim prostor pro tuto činnost ve výborné kondici. Devadesát procent z celkové plochy rekultivace tvoří plocha zemědělská, ve zbývající části budou vytvořeny podmínky pro vznik krajinných prvků blízkých přírodě (nezemědělská rekultivace představuje 10 % z celkové plochy), jako jsou remízky nebo jezírka, do nichž budou vyústěny občasné vodoteče s funkcí melioračních rýh. Napříč rekultivovanou plochou jsou plánované biokoridory propojující biocentra v okolí stávajícího lomu. Tyto prvky v krajině jsou též příslibem větší druhové rozmanitosti.

Ani biodiverzita nám není cizí. Staráme se o to, aby i příští generace měly možnost osobně zažít některé živočišné druhy, které jsou v současnosti na ústupu. Kromě toho, že rozsáhlý areál cementárny a lomu sám o sobě poskytuje dostatečný prostor, klid a loviště řadě druhů ptactva, ve spolupráci s Českou společností ornitologickou pracujeme přímo na záchraně některých ohrožených druhů. Cíleně jsme vytvořili podmínky pro hnízdění vzácného sokola stěhovavého na našem hlavním komíně a také pomáháme zachovat ubývající populaci sýčka obecného.

Strategická koncepce péče o životní prostředí je u nás zakotvena v národní směrnici environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, jejíž naplňování je každoročně zkoumáno autorizovanou společností, a dále v zásadách Environmentální politiky skupiny Holcim, která platí ve všech výrobních jednotkách skupiny po celém světě.  

Politika životního prostředí

Šetříme ztenčující se zásoby fosilních paliv.

Naše výroba je energeticky náročná, ale umožňuje původně používaná fosilní paliva nahradit těmi alternativními, pocházejícími z odpadů. Podmínky v naší technologii vytváří optimální prostor pro ekologickou likvidaci odpadů, které zde energeticky a materiálově využíváme. Např. technologie výroby slínku v rotační peci zajišťuje jejich bezpečnou a bezodpadovou likvidaci. Díky soustavným investicím a modernizacím technologie patří naše linka na výrobu slínku v Čížkovicích mezi ty nejvyspělejší.

Šetříme tak místo na skládkách, podíleli jsme se na úspěšném řešení některých ekologických zátěží, významně snižujeme uhlíkovou stopu. Energetické a materiálové spoluzpracování odpadů (co-processing), kterým v naší cementárně využijeme ročně přes 100 tisíc tun odpadu, je významným pilířem posunu z lineární k cirkulární ekonomice, a to jak pro Ústecký kraj, tak pro okolní regiony. Už nyní pochází přes 90 % tepelné energie potřebné k výrobě slínku z odpadů a tento poměr hodláme nadále navyšovat. S využitím alternativních paliv nad 90 % z celkového objemu paliv patříme dokonce ke světové špičce v oboru. Rovněž budeme navyšovat poměr alternativních surovin nahrazujících primární těženou surovinu. Je to součást našeho závazku „Zero pledge“(závazek k nulovému zatížení planety).

Výhody našeho cirkulárního řešení v čížkovické Lafarge :

  • Poskytuje praktickou, nákladově efektivní a ekologickou alternativu ke skládkování a tradičnímu spalování.
  • Dochází k dokonalému spálení: vysoká teplota (> 1 450 °C) a dlouhá doba zdržení spalin zajišťují úplné zničení nebezpečných organických sloučenin.
  • Popel se stává součástí slínku, dojde tedy k jeho materiálovému využití. í
  • Šetří se tím fosilní paliva pro využití např. v domácnostech.

 Alternativní paliva pro nás řeší odborníci z Geocycle.

Chci se dozvědět více aktuálních informací

 

On-line měření emisí