Podporované akce v regionu

Cementárna každý rok přispívá finančním darem blízkým obcím a institucím. A jakým způsobem byly poskytnuté finanční prostředky použity?

Podpořili jsme v roce 2022

Město Třebenice

Město Třebenice obdrželo od naší cementárny finanční dar ve výši 60 000 Kč, který využilo na financování ekologického projektu – rozvojová péče o mladé stromy, výsadba dřevin a následná péče na Paříkově náměstí a v areálu mateřské školy. Celkové náklady na projekt činily  99 500 Kč. 

Image
2022_trebenice.jpg
Obec Vrbičany

V pátek 5. srpna 2022 starosta obce Vrbičany, Ing. Jiří Šmíd, slavnostně otevřel dopravní hřiště, na které naše cementárna přispěla finančním darem ve výši 60.000 Kč. Akce se zúčastnilo mnoho dětí v doprovodu rodičů. Během krátké chvíle dopravní hřiště připomínalo provoz v dopravní špičce v Praze. Děti si mohly procvičit nejen jízdu v dopravním provozu, ale i znalost dopravních značek, které jsou vyobrazené na speciální tabuli. Věříme, že děti budou hřiště využívat, a tím se naučí i bezpečně pohybovat ve skutečném provozu.

Image
2022_vrbicany.jpg
Obec Čížkovice

Letošní dar ve výši 60 000 Kč využila obec Čížkovice na akci „Obnova zeleně u MŠ Čížkovice“. Celkem bylo vysazeno 6 stromů (5x třešeň ptačí, 1x muchovník Lamarkův) a 45 m živého plotu ze stálezelených dřevin, který bude areál školy oddělovat od komunikace III. třídy. Z daru byly revitalizovány také dva záhony s trvalkami a zbudován pocitový chodník pro děti. 

Image
2022_cizkovice.jpeg
 

Podpořili jsme v roce 2021

Obec Vrbičany

Obec Vrbičany dostala příspěvek na zemní skákací trampolínu, která rozšířila dětské hřiště v obci.

Image
vrbicany-2021.jpg
Obec Jenčice

Obec Jenčice z daru zafinancovala část pergoly na návsi. Ta poslouží zejména občanům obce a má široké využití - odpočinek, zázemí pro rodiče, kteří přišli na hřiště s dětmi, nebo pro kapelu při pořádání zábav. Chrání před deštěm i sluncem.

Image
jencice-2021.jpg
Obec Vchynice

Obec Vchynice použila dar na zemní práce při zhotovení cesty v areálu vchynického statku, který v budoucnu poslouží jako společenské a kulturní centrum obce.

Image
vchynice-2021.jpg
Obec Sulejovice

Obec Sulejovice z daru nakoupila výkonný křovinořez určený zejména pro profesionální vyžínání odolné zeleně a drtič rostlinných zbytků a zahradního odpadu.

Město Třebenice

Město Třebenice využilo dar na zpracování projektové dokumentace na obnovu lesní cesty, která je třeba k získání povolení od CHKO. Město vlastní cca 80 hektarů lesa. V roce 2020 se na malé ploše objevil kůrovec a tuto část stezky musí vytěžit. Je potřeba obnovit lesní cestu, aby se technika do těchto míst dostala. Po těžbě dojde k náhradní výsadbě dřevin vhodných pro tuto lokalitu dle Lesního hospodářského plánu města.

Obec Siřejovice

Přispěli jsme na projekt stavby sociálního zázemí na dětském hřišti v Siřejovicích, který vznikl jako reakce na nevyhovující hygienické podmínky při konání kulturních a společenských akcí na hřišti, kdy bylo vždy opakovaně nutné instalovat mobilní WC. Nové sociální zázemí je umístěno v přední části pozemku a navazuje na stávající otevřený přístřešek. Jedná se o zděnou jednopodlažní stavbu, jejíž vnitřní prostor je rozdělen na sociální zázemí pro muže a ženy. Stavba je napojena na veřejný rozvod pitné vody a odkanalizována do splaškové kanalizace obce.

Obec Úpohlavy

Obec Úpohlavy využila dar na rekonstrukci sociálního bydlení s nájezdovou rampou, tedy vhodné i pro vozíčkáře.

Obec Čížkovice

V obci Čížkovice jsme podpořili vysazení zeleně, a to 46 různých dřevin, 108 m2 keřů a 59 m2 trvalek. Projekt směřoval k naplnění dvou cílů. Prvním bylo podpoření vodozádržných opatření, tzn. zachycování dešťové vody z přilehlých zpevněných ploch a její vsakování do rostoucího terénu. Druhý cíl byl hygienický, zejména snížit prašnost a hluk. Na veřejném prostranství v lokalitě u požární nádrže v obci byly vysázeny stromy, keře, okrasné trávy a trvalky. Zároveň došlo k zpevnění plochy, komunikací a umístění herních prvků pro děti.

Image
cizkovice-2021-2.jpg
Rodinné a mateřské centrum Mozaika

V letošním roce jsme opět navázali na spolupráci s Rodinným centrem Mozaika v Lovosicích. Náš finanční dar poslouží pro vzdělávací aktivity na podporu rodičovství a rozvoje potenciálů dětí a na provozní náklady spojené s těmito vzdělávacími projekty. Centrum Mozaika, které funguje v Lovosicích od roku 2010, nabízí mnoho aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době můžete využít zejména služeb ordinace fyzioterapeutky. Dále centrum nabízí odborné dluhové poradenství. Ostatní služby jsou nyní v době restrikcí omezeny. Informace o centru www.rcmozaika.cz a na facebooku.

Image
mozaika-2021-2.jpg
 

Podpořili jsme v roce 2020

Obec Sulejovice

Také jsme podpořili obec Sulejovice, konkrétně dva menší projekty související se základní školou v Sulejovicích. Obec s naší pomocí vysadila několik stále zelených i opadavých rostlin před budovou základní školy. Dále došlo k instalaci bezdrátové sítě Wi-Fi v budově školy. Díky tomu se zlepší výuka žáků a podpoří rozvoj zájmových kroužků pro děti.

 

Image
sulejovice-2020.jpg
Obec Čížkovice

Obec Čížkovice si v roce 2019 nechala zpracovat Územní studii sídelní zeleně a v roce 2020 začalo její postupné naplňování. Jako první etapa byla zvolena výsadba doprovodné zeleně podél komunikací. Jedná se o výsadbu do dopravních ostrůvků kolem komunikací a parkovišť. Výsadba zeleně proběhla v ulici Jiráskova. V rámci této akce bylo zasázeno 12 ks stromů Pyrus calleryana „Chanticleer“ a 480 ks trvalek.

Image
cizkovice-2020.jpg
Mateřská škola Nové Kopisty

Nejen penězi cementárna podporuje okolí, dar může být poskytnut i formou dodání materiálu, který vyrábíme. Mateřské školce v Nových Kopistech jsme přispěli naším pytlovaným cementem na renovování bazénku pro děti a jeho okolí, zastínění pískoviště zabetonováním akátových sloupů a opravy plotu kolem bazénu. Na fotografiích můžete vidět, jak se renovace pro děti povedla. Jsme rádi, že jsme mohli přispět.

Image
ms-nove-kopisty-2020.jpg
Obec Vchynice

Obci Vchynice jsme v roce 2020 přispěli na rekonstrukci budovy kulturního domu, který slouží k organizaci všech společenských aktivit pro dospělé i děti. Přispěli jsme finančně a také materiálně – formou předání 6 palet Multibatu PLUS. V roce 2021 bude rekonstrukce pokračovat a Lafarge Cement, a.s. opět Vchynicím přispěje.

Image
vchynice-2020.jpg
Město Třebenice

My z Lafarge se snažíme být maximálně společensky a ekologicky odpovědnou firmou. Naše činnost je úzce propojena s regionem. Téměř  85 % zaměstnanců pochází a žije v nejbližším okolí. Jsme si je vědomi svého dopadu na okolí.  Léta spolupracujeme s přilehlými obcemi a sdruženími. Každoročně přispíváme na ekologické projekty,  zlepšování infrastruktury, podporujeme sociální služby nebo vzdělávání. Například v roce 2020 město Třebenice použilo finanční příspěvek  od cementárny na výsadbu 100 tisů v zahradě českého granátu a  na náhradní výsadbu stromů, vrby bílé a olše šedé, u potoka Modly v místě nazývaném U křížku.

Obec Jenčice

Na začátku dubna byla na návsi obce Jenčice instalována zemní trampolína a zábavní panel dětské Pexeso. Zemní trampolína se ukázala jako velmi dobrý nápad, protože přitahuje pozornost nejen dětí, ale i dospělých, a motivuje je k pohybu. Není dne, kdy by tam bylo prázdno. Cementárna přispěla na nákup těchto herních prvků, ze kterých se radují nejen obyvatelé Jenčic.