Bezpečnost a ochrana zdraví

 

V pořádku domů - proč BOZP a jak chytře a účinně na to?

 

To nejcennější, co máme, je lidský život a zdraví.

Při jejich ochraně vycházíme ze skutečnosti, že naprostá většina úrazů je způsobena lidským chováním. Návyky, způsob přemýšlení, přístup a reakce pracovníků, ať už zaměstnanců, dodavatelů, ale i zákazníků je možné dlouhodobě pěstovat pozitivní firemní kulturou.

 

Co konkrétně děláme? 

Rozhovory s pracovníky
Kritická opatření pro zabijáky
Motivace

Kulturní transformace neboli změna chování pracovníků prostřednictvím změny přemýšlení je dlouhodobá záležitost. Trvá roky, desetiletí. Změnu nelze nařídit, ta se pomalu a celkem nenápadně dostaví jako výsledek dlouhodobé a chytré práce s lidmi.

Jak změnit (zlepšit) chování pracovníků? Jak v pracovnících vypěstovat dovednost, zvyk či reflex, více než dnes, před prací a při práci přemýšlet o tom, co se bude dělat a dělá, ba co víc - současně s tím přemýšlet o tom, co je může ohrozit? Jak zajistit větší soustředění se pracovníků na danou činnost? Jak je účinně motivovat ke změně chování?

Doposud nejúčinnější vymyšlený způsob je s pracovníky pravidelně mluvit.

Aktivní zapojení managementu začíná tím, že se nejvyšší vedení (všichni, i netechnici) musí rozhodnout, věnovat pravidelně BOZP část toho nejcennějšího, co v práci mají – totiž svého času (ano, i když jim to zdánlivě nepřísluší). Tímto rozhodnutím se moderní a efektivní BOZP rodí (anebo padá, v případě, že se nenajde vůle). Jádro zapojení spočívá v tom, že členové managementu a další vedoucí chodí jednotlivě nebo s někým do provozu (typicky na hodinu, 1-4x za měsíc) a jako rovný s rovným hovoří s pracovníky o prováděné práci, o rizicích s ní spojených, o tom jak se pracovníci chrání. Klíčové je klást otevřené zjišťovací otázky a důsledně reagovat na pozorování – např. pochvalou, je-li vše v pořádku, nebo sankcí v případě zjištění vědomého bezdůvodného porušení pravidel či dokonce vystavení se riziku.

Během takového rozhovoru, je-li veden správně, často ‚vyplavou na povrch’ nebezpečné činnosti, pracoviště, podmínky, situace, což je nesmírně přínosné pro jejich další prevenci či odstranění, ale hlavně v pracovnících rozvíjí vnímání rizik a jejich možných následků na život.

Pro skupinu Holcim, a tedy i pro nás, je smrtelný pracovní úraz naprosto nepřijatelný. Přesto k nim stále ve Skupině dochází. Za poslední čtyři roky se sice podařilo jejich počet snížit na třetinu (5 v 2020 vs. 17 v 2016), nicméně náš cíl v tomto ohledu je a musí být NULA!

Chytří a zkušení kolegové dali hlavy dohromady a vyhodnotili četnost smrtelných nehod ve Skupině za poslední roky. Zjistili, že 85 % všech smrtelných nehod v našich cementárnách, lomech, betonárnách je tvořeno 8 typy nehod:

 • Událost související s mobilními prostředky 
 • Kontakt s pohyblivými částmi strojů
 • Kontakt s horkou surovinovou moukou
 • Pád z výšky
 • Zavalení materiálem
 • Zřícení konstrukce
 • Požár kapalného paliva
 • Výbuch uhelného mlýnu

 

Ty chytré hlavy vyhodnotily příčiny těchto událostí a zjistily tři věci. Jednak, že opatření/pravidla, která měla nežádoucím událostem předejít, jsou nám známá(!) a většinu z nich často realizujeme. Dále, že některá opatření jsou kriticky důležitá a jiná ne. A konečně, že důslednou (vždy 100%) realizací právě těch kritických opatření se zabrání smrtelné nehodě. 

Těch kritických opatření (Critical Controls) není mnoho, vždy 3-5 pro každý typ nehody. 

No, a způsob/systém, kterým zajistíme a dlouhodobě udržíme při životě důslednou realizaci kritických opatření nazýváme Řízení kritických opatření (neboli CCM - Critical Control Management).

Skupina Holcim k tomuto systému vypracovala celou řadu nástrojů pro přiřazení odpovědností/vlastnictví tématu, osvětu, školení a sledování úrovně zavedení (prostřednictvím speciálních souhrnných listů, kontrolních seznamů a čtvrtletního ověření). Všechny tyto akce směřují k našemu zlepšení, posunu k robustní realizaci kritických opatření pokaždé, kdy to je potřeba, a tím k celosvětovému dosažení cíle naší Skupiny - na konci roku/ů všichni živí.

Pro více informací kontaktujte manažera BOZP Lafarge Cement, a.s.

K dodržování bezpečnosti a zdraví jsou zaměstnanci a dodavatelé různě motivováni. Ať již se jedná o pozitivní motivaci formou dárků za zimní opravy bez úrazu, pochvaly, dárky pro vítěze BOZP soutěže.

Naopak za porušení pravidel dochází k ustřižení růžku průkazky BOZP.  Motivující pro některé zaměstnance je i možnost se zástupcem vedení promluvit o tom, co se dělá dobře, kde jsou rezervy a případně i riziková místa bezpečnosti. Kdokoliv může zastavit práce při hrozícím nebezepčí. BOZP je tématem na začátku porad, i např. obchodního útvaru.

 

Aktivity spojené s BOZP

 

Záchranářský tým

Náš záchranářský tým má 25 členů (na 150 zaměstnanců) a každoročně nacvičujeme:

 • záchranu pracovníka po pádu z výšky zachyceného v postroji;
 • záchranu pracovníka z uzavřeného prostoru;
 • první pomoc (dvoudenní školení); a
 • naši reakci na simulovaný požár.

Členové týmu jsou z útvaru lomu, výroby, údržby, vlečky, expedice, podnikoví dobrovolní hasiči a další.

K vybavení patří naviják s lanem, evakuační kladka, trojnožka, profesionální záchranářská nosítka, krční límec, kyslíkové resuscitační přístroje, defibrilátory, vybavení jednotky dobrovolných hasičů podniku vč. dýchacích přístrojů atd.

 

Podnikoví hasiči

V cementárně působí již od 70. let dobrovolní hasiči. Kromě své vlastní práce v údržbě, výrobě a na vlečce se věnují konzultační činnosti (např. radí, jak správně připravit pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím na svařování), preventivní činnosti (obchůzky požárně rizikových provozů) a samozřejmě také cvičí, aby byli připraveni zasáhnout v případě požáru. A že byli již několikrát velmi potřeba! S používáním alternativních paliv důležitost požární připravenosti roste. 

Během povodní pomáhali dalším složkám IZS např. s odčerpáváním vody ze zatopených objektů. Poslední roky se také účastní tematických cvičení spolu s profesionálními hasiči z Lovosic (nácvik reakce na požár v různých místech cementárny, někdy spojený se záchranou dobrovolníka figuranta v bezvědomí) a z Litoměřic (nácvik záchrany pracovníka z hluboké jímky).

 

Dny BOZP a soutěže

   

  Od roku 2011 organizujeme každoročně Dny BOZP, během kterých proběhly např. následující akce:

  • Tříhodinové školení první pomoci.
  • Tzv. 'Fit' a ‘ear‘ test – vyzkoušení, jak si účinně chránit dýchací orgány a sluch - měřitelný test správného použití respirátoru a ušních zátek. Provádějí jej pracovníci firmy 3M.
  • Osvěta k diabetes – jak vzniká, jaká jsou rizika a následky, jak jí předejít vč. měření hladiny cukru v krvi.
  • Nebezpečné lešení – rozpoznávání nebezpečí na lešení.
  • Vyzkoušení si simulátoru nárazu a simulátoru převrácení.
  • Nácvik hašení přenosným hasicím přístrojem a vnitřním hydrantem.
  • Autocisterna – demonstrace ‘mrtvých úhlů‘.
  • ... a další.
   

  V rámci Dnů BOZP probíhají i soutěže pro zaměstnance zaměřené právě na BOZP. Každý rok má své téma. Na ukázku pár příkladů:

  • V práci i doma na stejné vlně (využití dobrých postupů používaných v práci i při domacích pracích a naopak);
  • Přijď s tím, co se ti nelíbí, a s nápadem, jak to zlepšit (zlepšování bezpečnosti pracoviště i práce samotné);
  • Co dnes uděláš pro ochranu života a zdraví (označení nově nalezených rizik / nebezpečí samolepkou "Toto je riziko");
  • Zastav nebezpečnou práci (reakce pracovníků na nebezpečné chování, úkon či situaci);
  • a další.

  Chci se dozvědět více aktuálních informací