Zimní opravy skončily, cementárna se vrací ke standardnímu provozu

08.03.2012
 

 

Začátkem března se výroba cementárny po zhruba dvou měsících každoročních zimních oprav navrací ke standardnímu provozu. Za poslední půlrok se provoz cementárny stal veřejně diskutovaným tématem a dodnes se bohužel setkáváme s některými mylnými výklady, polopravdami i nepravdami.

 

K těm největším patří asi záměna se spalovnou. Cementárna není spalovna, ale je to průmyslový podnik na výrobu cementu, který má takovou technologii, která umožňuje bezpečné spoluspalování některých typů odpadů. Nejlepší dostupné technologie podle kriterií Evropské Unie ( tzv. BAT ) v čížkovické cementárně dokáží spolehlivě a bez ohrožení zdraví obyvatel či životního prostředí energeticky využít i odpady, se kterými by si společnost jen těžko věděla rady.

Takto např. už po řadu let využívá zhruba 20 druhů paliv, mezi nimi (od roku 2010 už  pouze drcené) vysloužilé pneumatiky, odpadní oleje či ropné zbytky do té doby zcela nezdravě a neekologicky uchovávané v ropných lagunách.

Odpady, včetně nebezpečných, jsou zákonem definovány. Současně jsou dána velmi striktní pravidla pro zacházení s nimi.

 

Podmínky provozu cementárny jsou legislativně přísně vymezené, typy a složení paliv a jejich dávkování jsou přesně  stanoveny. Všechny emise, které vznikají mimochodem při každém hoření, mají i v případě používání paliv v cementárně své zdravotně-hygienické limity. Jejich dodržování je velmi přísně a pravidelně vyhodnocováno orgány státní správy včetně České inspekce životního prostředí.

 

Nesprávně jsou interpretovány zvýšené emisní limity SO2 (oxidu siřičitého) a TOC (celkového organického uhlíku). Ty cementárně na základě podrobné studie udělil Krajský úřad a vůbec nesouvisí se spoluspalováním odpadů.

V rámci příprav na vydání Integrovaného povolení požádal Lafarge Cement, a.s. v roce 2006 Výzkumný ústav maltovin Praha o vypracování srovnávací studie o problematice výskytu emisí SO2 a TOC při výpalu slinku při režimu využívání „běžných cementářských paliv a při režimu spoluspalování druhotných paliv a odpadů v kalcinátoru".

Studie jednoznačně prokázala, že vyšší emise oxidu siřičitého a TOC rozhodně nevznikají ze spalování paliva ani spoluspalování odpadů. Při dávkování jemně namleté suroviny do systému v horní části výměníku totiž dochází k vytěkání  části organických podílů a síry ze suroviny dříve, než dojde k procesu hoření. Krajský úřad výsledky a závěry této studie posoudil zcela v souladu s evropskou i českou legislativou a naší společnosti limit zvýšil. Tyto výjimky se nikterak nevztahují na druh a kvalitu paliva, nýbrž souvisí výhradně se surovinou. A takto udělené výjimky jsou v Evropě i v Česku zcela běžné. (Detaily viz. naše webové stránky.)

 

Do portfolia paliv v letošním roce přibude palivo původem z ostravských lagun - Geobal 4. Aby vedení Lafarge Cement a.s. rozptýlilo obavy občanů z negativního vlivu spoluspalování tohoto paliva na životní prostředí v okolí cementárny, rozhodlo se  uspořádat v listopadu minulého roku mimořádnou spalovací zkoušku, jejíž výsledky byly předloženy zástupcům tzv. Monitorovací skupiny a poté zveřejněny na webových stránkách.

Zkouška, která trvala 24 hodin, jednoznačně prokázala, že použití povoleného  množství Geobalu 4 nemá žádný negativní vliv a ničím své okolí neohrožuje. Tento závěr podpořila i řada odborníků. Všechny měřené emise byly výrazně pod emisními limity, v některých případech i několikanásobně.  

 

110 tisíc tun Geobalu 4 je nyní bezpečně uloženo na skládce Celio v Růžodolu u u Litvínova. Geobal 4 tedy začne být po ukončení zimních oprav dávkován do systému v množství zhruba 3 t/hod dle potřeby výroby a technologie. Podíl Geobalu na celkovém objemu paliv  se bude pohybovat kolem 15 %. Celkové množství bude využito v příštích 5-6 letech. Navýšení množství dodávek paliva Geobal 4 nad těchto 110 tisíc tun vedení cementárny odmítlo.

 

Přeprava Geobalu 4 z Růžodolu  do cementárny bude zajištěna nákladními vozy s víkem zcela v souladu s přísnými evropskými ADR pravidly o bezpečné přepravě tohoto typu odpadu. Geobal 4 bude do cementárny dovážen průběžně dle potřeb výroby. Denní potřebu pokryjí zhruba 4 kamiony, které vlastně nahradí dopravu uhlí, které by jinak bylo spalováno místo Geobalu 4. V žádném případě to tedy nepřinese nárůst kamionové přepravy mezi Litvínovem a Čížkovicemi.

 

Součástí zimních oprav strojů a zařízení byla i celková oprava hlavního elektrofiltru. Po konzultacích s experty Lafarge z Technického centra v Lyonu byla instalována řada vylepšení. Vedení cementárny si od této opravy slibuje  vyšší účinnost filtru a tím nižší emise prachu.

 

V průběhu měsíce března bude rovněž hotová rozptylová studie, jejíž výsledky budou zveřejněny a se znovunajetím výroby a po nezbytném testovacím období cementárna nově na svých webových stránkách nabídne veřejnosti i výstupy z kontinuálního měření emisí.

 

Zároveň cementárna naplánovala Dny otevřených dveří pro veřejnost v roce 2012, které po dobu prvního měsíce po znovuobnovení výroby budou probíhat každý čtvrtek od 16.00 do 19.00 hod. a je možné se na ně zaregistrovat na webových stránkách firmy. První Den otevřených dveří proběhne 15.3. a celkem se jich potom v roce 2012 uskuteční ještě 10.

 

Věříme, že tato otevřená komunikace napomůže k vyvrácení mylných a zavádějících informací a interpretací těch, kteří jsou ochotni z jakýchkoliv pohnutek realitu popisovat nepravdivě.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucamova@lafarge.com

 

Oprava elektrofiltru obnášela výměnu všech
vysokonapěťových a usazovacích elektrod,
výměnu oklepávacího systému a změnilo se
i řízení filtru

Práce uvnitř elektrofiltru