Výplata dividendy za rok 2015

09.06.2016
 

Valná hromada konaná dne 25. 5. 2016 schválila výplatu dividendy za rok 2015 ve výši 150,- Kč/akcii.    

 

Výplata dividendy bude provedena po srážce odpovídající daně z příjmů podle právního řádu České republiky a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána.

 

Výplata dividendy bude provedena po srážce odpovídající daně z příjmů podle právního řádu České republiky a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána. Právo na dividendu za rok 2015 mají akcionáři společnosti Lafarge Cement, a.s., vedení v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu, jímž je 18. 5. 2016. (Akcionář přitom odpovídá za správnost údajů vedených o něm v evidenci cenných papírů.)

 

Dividenda za rok 2015 je splatná do 3 měsíců od data konání valné hromady, tj. do 25. 8. 2016. Společnost Lafarge Cement, a.s., vyplatí tuto dividendu na své náklady a nebezpečí prostřednictvím České spořitelny, a.s., se sídlem Na příkopě 29, 113 98 Praha 1, v době od 3. 8. 2016 do 5. 8. 2020,  a to (jak bude uvedeno i v dopisu, který Česká spořitelna, a.s., zašle oprávněným akcionářům): (a) akcionářům - právnickým osobám bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovníúčet, (b) akcionářům - fyzickým osobám buď v hotovosti na pobočce uvedené spořitelny po předložení platného průkazu totožnosti, nebo bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet. Zástupci akcionáře - fyzické osoby bude dividenda vyplacena po předložení platného průkazutotožnosti a odpovídající písemné plné moci, a to - u dividendy převyšující částku 500,-- Kč - s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Společnost provádí výplatu dividend v hotovosti pouze na území České republiky.  

 

Pokud akcionář požádá o výplatu dividendy v měně Euro, bude pro přepočet použit směnný kurz Evropské centrální banky platný k datu konání valné hromady, jímž je 25. 5. 2016.