Trojský most v Praze

 
Trojský most v Praze

Konstrukční řešení mostu

Trojský most má dvě pole, hlavní pole překračuje Vltavu a má rozpětí 200,4 m. Druhé, inundační pole leží na trojské straně řeky a má rozpětí 40,4 m. Jednotlivá pole jsou oddělena dilatací a jsou podepřena na opěrách a na společném pilíři P2. Statický systém hlavního pole je tvořen plochým ocelovým obloukem s táhlem, předpjatou betonovou mostovkou a soustavou šikmých tyčových závěsů. Systém lze též označit jako síťový oblouk. Ocelový oblouk je velmi plochý - jeho vzepětí je pouze asi 20 m, tj. 1/10 rozpětí. Jeden pětikomorový nízký průřez oblouku uprostřed rozpětí (výška 1 300 mm) se směrem k podporám rozšiřuje a zvyšuje a pak se větví na dva průřezy, které jsou kotveny do betonové mostovky. Předpjatá betonová mostovka má prefabrikované příčníky, které jsou umístěny ve vzájemných vzdálenostech 4 m a jsou zavěšeny na táhle oblouku. Příčníky nesou tenkou monolitickou předpjatou desku o typické tloušťce 280 mm. Táhlo oblouku je spřažené ocelobetonové. Závěsy jsou z ocelových tyčí MacAlloy o profilu 75 až 105 mm. Chodníkové pruhy jsou umístěny na ocelových konzolách připojených k betonové mostovce o šířce cca 30 m, celková šířka mostu je cca 36 m. Inundační pole je celé monolitické z předpjatého betonu. Nosný systém tvoří dva podélné trámy a monolitické příčníky stejného tvaru jako příčníky hlavního pole. Systém podélných nosníků a příčníků podporuje tenkou předpjatou betonovou desku.

 

Výstavba mostu

Statický systém hlavního pole má 4 hlavní nosné prvky - oblouk, táhlo, mostovku a závěsy. Systém je efektivní v hotovém stavu, avšak během výstavby je jeho účinnost velmi omezená. U takových mostů bývá zvykem je smontovat na břehu a pak zaplavovat jako celek na definitivní místo. Takový postup nebyl v Praze možný z řady důvodů. Proto se hledala vhodná metoda výstavby. Po řadě úvah a variantních řešení se zvolil postup nejprve postavit mostovku a pak ji využít pro stavbu oblouku. K tomu bylo nutné postavit 5 dočasných podpor v řece.K výstavbě mostovky byla použita metoda postupného vysouvání. Ve výrobně na holešovické straně byly montovány prefabrikované příčníky a ocelová část táhla. Protože táhlo nemá dostatečnou tuhost a únosnost k překonání rozpětí mezi dočasnými podporami, bylo nutné v podélném směru konstrukci zesílit dočasnou příhradovinou složenou z definitivní ocelové části táhla, dočasného dolního pásu a dočasných diagonál. I tato konstrukce byla smontována ve výrobně a vysouvána přesřeku. Pak následovalo osazení patek oblouku do koncových příčníků, postupná betonáž desky mostu a obetonování ocelové části táhla. Po dokončení každého betonážního záběru (o délce 16 m) se instalovalo příčné předpětí a po dokončení celé mostovky se aktivovala přibližně 1/3 podélného předpětí. Závěsy byly instalovány pomocí jeřábů a napínány na malou sílu - cca 1/10 jejich únosnosti. Po kompletní instalaci počátečním předepnutí závěsů se uvolnilo podepření na dočasných podporách. Tím most poklesl o cca 150 mm a současnědošlo k předepnutí závěsů na požadované předpínací síly. Rektifikace sil byla nutná jen v minimálním rozsahu u krátkých závěsů na koncích mostu. Pak bylo možné demontovat dočasnou část příhradové konstrukce a dokončit podélné předpětí. Zbývá doplnit vybavení mostu (konzoly, tramvajovou trať, izolaci, vozovku, odvodnění, závěry, osvětlení apod.). Inundační pole bylo vybetonováno na pevné skruži v době před betonáží desky v hlavním poli. Betonáž probíhala ve třech částech o objemu cca 400 m 3.

 

Betonové konstrukce

Trojský most je hybridní konstrukce, kde se kombinují ocelové a betonové části. Betonové části jsou všechny z vysokohodnotných betonů. Prefabrikované příčníky jsou z betonu třídy C70/85. Byly vyráběny ve výrobně SMP CZ a.s. v Brandýse, kde se na jejich výrobu použilo 350 t cementu CEM I 52.5 R z cementárny Lafarge Cement, a.s. Veškeré monolitické části byly z betonu C50/60. V řadě případů byla použita polypropylenová vlákna pro omezení vzniku raných trhlina zvýšení trvanlivosti. Pro výplň patek oblouku byl použit již zmíněný vysokopevnostní beton. Monolitické betony byly dodávány firmou TBG Metrostav, s.r.o. Předpětí mostu byla věnována mimořádná pozornost z hlediska trvanlivosti. Most je vystaven účinkům bludných proudů, proto byly všechny kabely realizovány jako elektroizolační s monitoringem. V prefabrikovaných příčnících jsou použity kabely SUSPA, zatímco ostatní předpětí využívá systém VSL.

 

Building better cities

V dubnu 2014 uplynul rok od okamžiku, kdy společnost Lafarge vyhlásila novou strategii Building better cities. Chce aktivně přistupovat k otázkám urbanizace, hledat a nabízet řešení prolepší výstavbu v obydlených oblastech. Stavba Trojského mostu jednoznačně patří k projektům v duchu budování lepších měst. Most spojí obyvatele, zkrátí vzdálenosti v hlavním městě, přispěje k rozvoji městské infrastruktury a navíck udržitelné výstavbě. Na prefabrikované příčníky byl použit CEM I 52,5 R z cementárny Lafarge v Čížkovicích.    

Stav mostu v březnu 2014