Strašák, hrozba či prostě jenom „jiná“ paliva?

20.10.2011
 
 
 
 

 

Vážení spoluobčané,

 

v poslední době se media zabývají „nebezpečnými toxickými odpady", které se přivážejí z Ostravy do Severních Čech a které údajně ohrozí zdraví obyvatel i životní prostředí! V souvislosti s tím se vyskytuje mnoho nepřesností, někdy i polopravd či mýtů, které mohou u řady z vás vyvolají zákonitě mnohé otázky či obavy.

 

 

V první řadě - cementárna není spalovna a není v ní rozhodně možné pálit cokoliv! Je to závod na výrobu cementu. A jeho technologické zařízení - cementářská rotační pec - je zároveň ideálním zařízením k energetickému využívání spalitelných odpadů podle předem přesně daných pravidel. Při teplotě plamene  2 100 °C  a při zdržení hořícího paliva v až 15 m dlouhém plameni několik sekund dojde k dokonalému a bezezbytkovému spálení všech organických látek.

Spalitelný odpad, který lze  při výrobě slinku energeticky využít se tak stává alternativou k ušlechtilým, nenahraditelným palivům jako je uhlí nebo plyn. Při spalování v cementárnách  rovněž nevzniká žádný další odpad, např. škvára nebo popel. Ten se stává součástí slinku a nahrazuje tak část suroviny. Odpadá tedy nutnost dále s ním cokoliv udělat.

 

Jedním z typů paliv, které jsou pro cementárnu vhodné, jsou odpady ze starých ekologických zátěží. Ty vznikaly především při zpracování ropy anebo uhlí. Jedním z nejekologičtějších a nejšetrnějších způsobů odstranění těchto materiálů je právě jejich spálení v cementárnách. Cementárny jsou již řadu let součástí řešení odstranění těchto starých ekologických zátěží. Naše společnost se mimo jiné podílela na likvidaci ropných lagun v Koramu Kolín, Paramu Pardubice a Unipetrol Livínov.

 

Energetické využívání odpadů spoluspalováním je upraveno řadou  přísných evropských a českých norem, především zákonem o Integrované prevenci a omezování znečištění, tzv. IPPC.

Krajský úřad po mnoha, 18 měsíců trvajících analýzách, velmi přísných spalovacích zkouškách a měřeních naší společnosti toto Integrované povolení k provozu v roce 2007 vydal. Toto povolení m.j. stanoví, za jakých podmínek smíme jednotlivé odpady energeticky využívat tedy spoluspalovat.

Cementárna kontinuálně měří předepsané ukazatele a Krajský úřad i Česká inspekce životního prostředí pravidelně a velmi přísně výkazy kontrolují. Navíc minimálně 2 x ročně k nám přichází nezávislá akreditovaná laboratoř provádět kontrolní měření emisí.

 

Můžeme prokázat, že nepřekračujeme zákonem dané limity emisí.

 

A nyní co se týká aktuálně zmiňovaného paliva Geobal 4.

Z každého vlaku, který materiál převáží, se ještě v Ostravě odebírají vzorky a dělají chemické analýzy, zaměřené na úroveň škodlivin, v materiálu obsažených. Cílem je získat jistotu, že všechny hodnoty jsou v předepsaných limitech před tím, než se vlak vůbec vydá na cestu.  K dnešnímu dni bylo provedeno 36 měření, která jednoznačně dokazují, že zjištěné hodnoty jsou hluboko pod danými limity.

Například :

Chlor - limit je 1 % hmotnosti, skutečnost je 0,1 % hmotnosti

Olovo - limit je 2000 mg v 1 kg, skutečnost je 565 mg v 1 kg

Síra - limit je 8 % hmotnosti, skutečnost je 0,78 %

 

 

V podstatě je většina hodnot zhruba 10x nižší, než dané limity.

 

Kovy, těžké kovy, a všechny ostatní anorganické zbytky  jsou všude kolem v nás. V půdě, na šatech, v potravinách, všude.  Jsou i ve slinku, na který se navážou při spalování jakýchkoliv paliv.

 

Často se zmiňují  PCB, neboli polychlorované bifenyly. V palivu Geobal 4 jich bylo naměřeno zhruba 60 x méně, než stanoví norma. A jelikož v něm prakticky není ani chlór a téměř nezměřitelné minimum PCB látky, nemohou z tohoto paliva ani vznikat dioxiny.

 

Z komína se „kouří" proto, že se v procesu uvolňují vodní páry, které na komínu kondenzují. 99,9 %  prachu zachytí vysoce účinné elektrofiltry, do kterých společnost Lafarge v devadesátých letech investovala značné prostředky. Pětistupňový výměníkový systém zajišťuje druhý stupeň čištění kouřových plynů s mnohem vyšší účinností. Veškeré zbylé anorganické částice se navážou na jemně mletý vápenec, který proti nim padá z horních částí výměníku.

 

Geobal 4 bude jen jedním z paliv, které cementárna používá a bude používat. Proto bude spalování 110 tisíc tun trvat několik let. Před každou dodávkou do cementárny budeme prověřovat soulad jednotlivých naměřených hodnot s předepsanými limity.

 

Toto palivo je pro nás samozřejmě levnější, než uhlí nebo plyn. To je - snad pochopitelný - důvod, proč to děláme. Kromě toho použitím některých odpadů jako paliv snižujeme emise  CO2 a přispíváme tak k zlepšení životního prostředí.

 

Mnozí z vás se zákonitě ptají, proč se tento odpad má pálit právě v našem kraji. Odpověď je jednoduchá. Naše cementárna je momentálně jediným zařízením v republice, které může tento typ odpadu bez jakýchkoliv dalších investic bezpečně spálit.

 

Společnost Lafarge Cement, a.s. je velmi otevřená. Několikrát ročně pořádáme Den otevřených dveří při kterém umožňujeme nejširší veřejnosti poznat provoz cementárny a nakonec se i velmi podrobně seznámit se vším, co se týká energetického využívání odpadu včetně měření a jejich výsledků

 

Kdokoliv se letos na našich webových stránkách www.lafarge.cz  mohl zaregistrovat na prohlídku cementárny! Stejnou možnost bude mít veřejnost i v příštím roce.

  

Je lepší jednou vidět, než 10 x slyšet nebo číst.

 

 

Ing. Ivan Mareš

předseda představenstva

Lafarge Cement, a.s.