Stanovisko Prof. RNDr. Ivana Holoubka, CSc. k problematice spoluspalování ropných zbytků z ostravských lagun v cementárně Čížkovice

02.01.2012
 

Za jeden z nejvážnějších globálních, regionálních i lokálních problémů považuji tzv. persistentní organické polutanty, látky velmi stabilní, odolné vůči rozkladu, setrvávající v prostředí desítky let díky kumulaci v půdách, sedimentech a díky bioakumulaci v živých organismech. Mají řadu negativních účinků na živé organismy včetně člověka a také potenciál k dálkovému transportu, tedy mohou po planetě putovat na dlouhé vzdálenosti z míst, kde se vyráběli a používali do míst, kde se nikdy nevyráběly a nikdy nepoužívaly. Jejich problematika je řešena globální Stockholmskou úmluvou.

 

S těmito látkami je spojena jejich bývalá průmyslová výroba, zemědělské aplikace, vznik při spalovacích a dalších technologických procesech, ale také množství odpadů na skládkách, v bývalých průmyslových objektech, skladech a také lagunách s kaly s různých průmyslových výrob. Mezi tyto látky patří pesticidy jako je DDT, průmyslové látky jako jsou polychlorované bifenyly nebo hexachlorbenzen či nežádoucí produkty spalovacích a produkčních procesů jako jsou tzv. dioxiny nebo polyaromatické uhlovodíky.

 

Veřejnost vnímá velmi negativně možné emise těchto látek z průmyslových, především spalovacích procesů. Už mnohem méně se ví v současné době, že velmi významným vstupem všech těchto látek je vypařování z kontaminovaných míst, jako jsou skládky, laguny, půdy, vodní plochy, kde byly desítky let ukládány nebo se tam dostávaly transportem z ovzduší.

 

Naše centrum se tímto problémem dlouhodobě zabývá a výsledky měření ukazují na významný vstup těchto látek do ovzduší především z průmyslových lagun, skládek, ale také velkých remediačních ploch. Zvláště v teplejších částech roku je vytěkávání těchto látek velmi intenzivní.

 

Proto hodnotím velmi pozitivně možnost likvidace těchto starých zátěží, představujících dlouhodobé možné riziko ohrožení zdraví a prostředí jako je tomu v případě spoluspalování ropných zbytků z ostravských lagun v cementárně Čížkovice. Řízené a kontrolované zneškodňování těchto lagun umožní zbavit se této zátěže z minulosti. Pokud budou ropné zbytky řádně uloženy a pokud s nimi bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem, je riziko ohrožení zdraví obyvatel či nepříznivého vlivu na životní prostředí zanedbatelné. Výsledky spalovacích zkoušek v cementárně Čížkovice, při nichž byl tento odpad (známý jako Geobal 4) kontrolovaně likvidován a testován, ukazují, že emise persistentních a dalších chemických látek jsou hluboko pod stanovenými limity a to je velmi dobré jak z pohledu zneškodnění starých průmyslových odpadů, tak především z pohledu potvrzení skutečnosti, že tento proces nebude mít žádný negativní vliv na okolí cementárny v Čížkovicích ani na zdraví obyvatel.

 

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CS.

Ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno Ředitel Národního centra pro persistentní organické polutanty ČR