Stadion SK Slavia Praha

03.01.2016
 
001
Vizulalizace stadionu SK Slavia Praha

Tvar sportovní arény v pražském Edenu  vytváří železobetonová prefabrikovaná konstrukce, kde nosnou část tvoří železobetonové prefabrikované sloupy, průvlaky a tribunové nosníky. Na nich spočívají prefabrikované lavice, které byly vyrobené z Liaporbetonu s použitím cementů Lafarge Cement, a.s. Lavice dosahují délky téměř 13,5 km. Tribuny jsou orientovány ve směru světových stran. Východní a západní tribunu s délkou 107,5 m tvoří 12 modulů po 7,5 m a dvojice krajních modulů po 5 m. Jižní a severní tribuna s délkou 70,5 m se skládá z devíti základních modulů dlouhých 6,8 m a dvou krajních dlouhých 4,55 m. Tribuny propojují čtvrtkruhová nároží. Lavice zídky, parapety, ochozy a stěny vstupů jsou vyrobené z Liaporbetonu.

 

Konstrukce stavby

Použití prefabrikované konstrukce a u lavic technologie lehkého betonu přineslo velkou úsporu váhy a tím dimenzí podpůrných konstrukcí včetně pilot  a nezanedbatelné zkrácení termínů realizace. Stadion je rozdělen na dilatační celky, kdy každý roh včetně přilehlých krátkých polí je koncipován jako jeden dilatační celek. Tribuny jsou rozčleněny na tři, resp. dva celky. Dilatace byly realizovány posuvným uložením prvků. Vertikální nosné prvky tvoří průběžné prefabrikované sloupy průřezu 400 x 700, resp. 4000 x 600 mm s konzolami ve dvou nebo třech směrech, které jsou vetknuty do pilot. Sloupy v obvodové řadě jsou orientovány tangenciálně, zbývající radiálně. Na konzolách sloupů spočívají průvlaky průřezu obráceného T v radiálním směru, po obvodě pak obvodové průvlaky obdélníkového průřezu nebo průřezu písmene L. Všechny trámy jsou uloženy na pryžových ložiscích a navlečeny na ocelové trny. Stadion nese celkem 603 pilot o celkové délce přesahující 6,8 km.

 

Šroubované spoje

004
Ukládání lavic prostřednictvím gumových ložisek

Ve sportovním komplexu SK Slavia byla využita technologie šroubování pro veškeré styky, tedy nejen pro spoj pilota a sloup, ale i styk sloup sloup a případně i sloup - průvlak. Piloty se stavěly bez šroubů, následně geodeti vytyčili osy a podle šablony se vyvrtaly otvory, Poté byly vlepeny šrouby epoxidovou pryskyřicí s milimetrovou přesností. Při použití technologie šroubování se sloup osadí a ihned upevní s minimální zátěží jeřábu. Nainstalované kotevní  systémy Halfen-Deha se následně zalévaly do bednění nesmršťovacími, rychlotuhnoucími, vysokopevnostními maltami. 

Tribunové nosníky byly osazeny na trny na zálivku. Sekce zázemí a rovné části ochozů jsou vyskládané z předpínaných dutinových panelů Partek se zmonolitňující membránou. Zázemí a hotel jsou sice dilatačně oddělené objekty, ale opírají se o konstrukce v obvodové ose stadionu. Těmi jsou obvodové průvlaky, na které jsou stropní desky sousedních objektů kluzně uloženy. Ocelová konstrukce zastřešení tribun je uložena na záhlaví sloupů prostřednictvím hlavic, pracovně nazývaných „omega". Ložiska ocelové konstrukce jsou poměrně velká a vyrobit sloupy dlouhé přes 20 m s rozšířenou hlavicí v jednom kuse je prakticky nerealizovatelné.

 

Technologie osazení lavic

Pro výrobu tribunových lavic a stěnových dílců vstupních koridorů byl použit beton z lehkého kameniva Liapor. Snížení objemové hmotnosti dílců z 2600 kg/m3 na 1800 kg/m3 vedlo k žádoucímu úbytku zatížení primární nosné rámové soustavy včetně tribunových nosníků. Převážný počet tribunových lavic má průřez tvaru L. Tribunové nosníky mají jednoduchý obdélníkový průřez s pravoúhlými výřezy tvaru L v horní ploše včetně kruhových vybrání pro dodatečně vkládané trny, provlečené návaznými otvory stěn tribunových lavic.

 

Kryté styky

Uložením lavic prostřednictvím gumových ložisek s centrálními otvory a následným zalitím dutin zálivkovou směsí byl vytvořen krytý styk. Obdobně bylo vyřešeno i uložení desek lavic na vrch stěny spodních lavic se spárou tloušťky 5 mm prostřednictvím pravidelně rozmístěných pružných vroubkovaných gumových ložisek. Ty byly opět opatřeny středovými otvory určenými k provlečení trnů vyčnívajících ze spodní plochy desky a vkládaných přes zmíněná ložiska do otvorů horní plochy stěny spodní lavice, vyplněných jemnozrnnou cementovou maltovinovou směsí. Vodorovné spáry a spáry mezi čely tribunových lavic jsou po obvodu kryty pružnoplastickým tmelem

 

Technologie výroby prefabrikovaných lavic

002
Usazení sedadel na severní tribuně

Projektant navrhnul na tribunové lavice lehký beton LC 35/38 D 1,8 XF3. Pro jejich výrobu byla použita univerzální forma z dřevěných překližek, která umožnila měnit výšku stěn, šířku podesty, délku dílců a vytváření i šikmých čel. Výrobce Lias Vintířov, Lehký stavební materiál k.s. použil lehký samozhutnitelný beton (light weight self compacting concrete LWSCC) v konzistenci Slump Flow 650 mm. Receptura obsahuje portlandský cement CEM I 42,5 R z produkce Lafarge Cement, a.s. lehké kamenivo Liapor frakce 4-8 mm se sypnou hmotností 600 kg/m3. Dále bylo použito přírodní těžené kamenivo frakce 0-4 mm a 4-8 mm, příměs ve formě popílku, přísada na bázi polykarboxylátů a provzdušňující přísada.  Tento beton má ve vysušeném stavu objemovou hmotnost 1730 kg/m3, průměrná pevnost v tlaku se pohybuje okolo 49 MPa. Statický modul pružnosti je 25 GPa. Na povrchy lavicových dílců byl kladen požadavek pohledovosti betonu, což LWSCC splnil.

 

Údaje o stavbě:

Název: Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha

Autor: OMICRON-K, architektonický ateliér Martin Kotík

Dodavatel: Hochtief CZ a.s.

Investor: E SIDE PROPERTY LIMITED, org. složka

Doba výstavby: 09/2006 - 05/2008

Rozměr hrací plochy: 105 x 68 m

Kapacita hlediště: 21 000 diváků

Konstrukce: železobetonová prefabrikovaná konstrukce, střecha - ocelová konstrukce bez jediného sloupu