Oznámení o konání valné hromady

18.04.2019
 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Lafarge Cement, a.s.

Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s, se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 148 67 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 23. 5. 2019, od 10:00 hodin v sídle Společnosti.

Na pořadu jednání řádné valné hromady bude:

 1. zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady,
 2. přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2018 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018,
 3. přednesení a projednání zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2018,
 4. přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce za účetní období roku 2018, k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018 a stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích,
 5. schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018,
 6. schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018,
 7. odvolání pana Alexandera Loimayra z dozorčí rady,
 8. jmenování nového člena dozorčí rady – pana Haimo Primase,
 9. schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady,
 10. závěr.

 

(dále jen „Pořad jednání valné hromady“).

 

Představenstvo tímto v souladu s ust. § 436 odst. 1 ZOK zveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 určené stanovami:

 

údaje v tis. Kč
bilanční suma (Aktiva = Pasiva): 2 465 579
oběžná aktiva (netto): 1 560 513
vlastní kapitál: 2 127 315
cizí zdroje: 337 355

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 1 172 733
provozní hospodářský výsledek: 277 375
výsledek hospodaření běžného účetního období: 228 290   

 

Účetní závěrka za účetní období roku 2018, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích Společnost, stejně jako výroční zpráva Společnosti v plném rozsahu, jsou akcionářům připraveny k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 18. 4. 2019 do 22. 5. 2019 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod a od 13 do 15 hod, a v den konání valné hromady, tj. 23. 5. 2019, od 8 do 9.30 hod.

Návrhy usnesení, které by měla řádná valná hromada přijmout k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady a další informace:

 

ad 1) Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení navrženém představenstvem Společnosti.

 

Odůvodnění:

Dle čl. 7.8. stanov Společnosti se valná hromada řídí jednacím a hlasovacím řádem, který schvaluje valná hromada. Znění jednacího a hlasovacího řádu navrženého představenstvem Společnosti ke schválení je k nahlédnutí od 18. 4. 2019 do 23. 5. 2019 na internetových stránkách společnosti http://www.lafarge.cz/ a v sídle Společnosti v období od 18. 4. 2019 do 22. 5. 2019 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod a od 13 do 15 hod, a v den konání valné hromady, tj. 23. 5. 2019, od 8 do 9.30 hod.

 

Valná hromada dále volí orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK.

 

ad 2) Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu navrhováno. Představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se jednotlivých částí výroční zprávy až v rámci bodu 4) Pořadu jednání valné hromady poté, co bude valné hromadě přednesena zpráva auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2018 a souhrnná zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2018.

 

ad 3) Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu navrhováno. Představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2018 až poté, co bude v rámci projednání bodu 4) Pořadu jednání valné hromady přednesena rovněž souhrnná zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2018.

 

ad 4) Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a dále zprávu o vztazích.“

 

    Odůvodnění:

Společnost je povinna dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích.

 

       Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu auditora, společnosti Deloitte Audit s.r.o. o přezkoumání účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018 bez námitek.“

 

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví má Společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kterým určila valná hromada Společnosti společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 24349, IČ: 49620592, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR pod číslem 079. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky za účetní období roku 2018 a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice.

 

        Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za účetní období roku 2018, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích.“

 

Odůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK.

 

ad 5) Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018.“

 

Odůvodnění:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

 

ad 6) Návrh usnesení č. 6:

„Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2018 ve výši 228 289 976,82 Kč bude rozdělen v souladu s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 předloženým představenstvem Společnosti následovně:

 1. výplata dividend za rok 2018 (199,- Kč na akcii) ve výši 227 450 433,00 Kč,
 2. příděl do (+) / z (-) nerozděleného zisku minulých let ve výši 839 543,82 Kč.“

 

Odůvodnění:

Valná hromada rozhoduje dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK o rozdělení zisku Společnosti. Představenstvo předložilo návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018 ve znění uveřejněném od 18. 4. 2019 do 23. 5. 2019 na internetových stránkách společnosti http://www.lafarge.cz/, který je rovněž k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 18. 4. 2019 do 22. 5. 2019 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod a od 13 do 15 hod, a v den konání valné hromady, tj. 23. 5. 2019, od 8 do 8.30 hod.

 

    ad 7) Návrh usnesení č. 7:

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady pana Alexandra Loimayra, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

 

Odůvodnění:

Pravomoc odvolávat členy dozorčí rady Společnosti spadá do působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK..

 

    ad 8) Návrh usnesení č. 8:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana Haimo Primase, nar. 28.2.1971, bytem A-8472 Vogau, Brückenstrasse 13, Rakousko, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

 

Odůvodnění:

Pravomoc jmenovat členy dozorčí rady Společnosti spadá do působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

 

    ad 9) Návrh usnesení č. 9:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Haimo Primasem  ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

 

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK náleží do působnosti valné hromady schvalování smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi společností a členem jejího orgánu, a to včetně změn této smlouvy. Předmětem předkládané smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a členem dozorčí rady a úprava odměňování člena dozorčí rady za výkon jeho funkce v souladu s ustanovením § 60 a 61 ZOK. Návrh smlouvy o výkonu funkce s výše uvedeným členem dozorčí rady je rovněž k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 18. 4. 2019 do 22. 5. 2019 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod a od 13 do 15 hod, a v den konání valné hromady, tj. 23. 5. 2019, od 8 do 8.30 hod.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum 16. 5. 2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Doklady akcionářů k účasti a hlasování na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva, včetně hlasovacího práva.

 

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat dne 23. 5. 2019 od 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

 

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

 

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře – právnické osoby předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

 

Plná moc musí být písemná s úředně ověřeným podpisem akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

 

V Čížkovicích 18. 4. 2019

 

Jan Mencl

člen představenstva

 

Miroslav Kratochvíl

člen představenstva

 

Martin Kadlec

člen představenstva