Most z lehkého betonu v Českých Budějovicích

15.01.2016
 
p6140064
Lávka pro pěší v Českých Budějovicích
p6140065
Lávka bez podpory v řečišti spojuje v Českých Budějovicích Sokolský ostrov
se Stromovkou

Lávka pro pěší, překračující v Českých Budějovicích řeku Vltavu u Všesportovní haly, byla navržena jako konstrukce o třech polích, tzv. visutý pás. Střední pole nad řekou má rozpětí 76 m a dvě krajní pole mají rozpětí 25 m s mostovkou dodatečně předepnutou. Celková délka lávky činí 146,5 m, šířka 4 m s průchozí šířkou 3,54 m. 

 

Stavebnětechnické řešení

Subtilní konstrukce je namáhána převážně osovými silami, které jsou přenášeny předpínací výztuží vysokých pevnostních parametrů. Tyto osové síly vyvozují vodorovnou reakci cca 15 000 kN. Proto bylo nutné provést hlubinné založení spodní stavby velkoprůměrovými železobetonovými pilotami Æ 1 500 a 1 100 mm, délky až 15,5 m, pilíře byly vyrobeny z monolitického železobetonu s horní stožárovou částí pro osvětlení zhotovenou jako staveništní prefabrikát. Nosná konstrukce lávky statické výšky 260 mm byla realizována z prefabrikovaných dílců s kazetovým podhledem, pro snížení osových sil v konstrukci z lehkého betonu s deklarovanou objemovou hmotností 1800 kg/m3. Poprvé zde byl na území České republiky použit lehký předepnutý beton na stavbu mostu. Prefabrikované dílce byly vyrobeny v Liasu Vitířov.

Definitivních kabelů vždy z 12 Æ Ls 15,3 mm - 1670/1870 MPa je v nosné konstrukci celkem osm. Předpětí bylo vnášeno současně ve dvou fázích, symetricky k podélné ose mostu, a to z obou kotevních čel konstrukce.

 

Postup při výstavbě

p4070001
Montáž přepínacích kabelů

Nejdříve byla provedena tvarová rektifikace napnutím čtyř kusů definitivních kabelů, následovala injektáž spár mezi prefabrikáty, dobetonování N. K. u pilířů a opěr a nakonec dopnutí zbylých čtyř definitivních kabelů. Veškeré kabely jsou vedeny průběžně v celé délce N. K. Použit byl kotevní systém SOLO. Lávka je opatřena architektonickým zábradlím a vysoce kvalitní pochozí membránovou izolací CONIPUR. Při stavbě bylo použito dvou typů prefabrikovaných desek o rozměrech 4 × 2 m a výšce 0,25 m (6 ks krajních plných dílců; váha 3,30 t), resp. 0,09 m (48 ks středových žebrových dílců; průměrná váha 2,35 t). Každý prvek byl osazen celkem osmi podélnými otvory určenými k protažení předepínacích kabelů, dvěma otvory pro osazení naváděcích trnů a dvěma podélnými kanálky pro položení na montážní kabely. Prvky byly vyráběny v kovových formách s maximálním důrazem na přesnost i úpravu povrchů.

 

Parametry betonové směsi

Základem receptury lehkého betonu LB 35/1800 byl Liapor 4-8/650. Výroba lehkého kameniva o těchto vlastnostech byla však mimořádně náročná, a to nejen z hlediska správné úpravy vstupní suroviny, ale i nutností zvládnout nestandardní režim výpalu v rotační peci. V receptuře bylo dále použito drobného těženého kameniva, elektrárenského popílku, superplastifikátoru na bázi polykarboxylátu, provzdušňovací přísady a cementů z Lafarge Cement třídy CEM I 42,5 R. Konzistence čerstvé betonové směsi byla zkoušena rozlitím (požadováno 44 cm - kategorie F3).

Jednotlivé prefabrikované dílce se pokládaly na dva montážní předepnuté kabely, sesazovány byly pomocí naváděcích trnů. Po osazení kompletní mostovky bylo skrz všechny dílce protaženo osm kabelů. Po jejich předepnutí byly montážní kabely odstraněny, byla provedena injektáž a dobetonování kotvicích kapes v krajních podporách.

 

Údaje o stavbě:

p5030015
Na stavbu mostu byl použit lehký předepnutý beton

Název stavby: Komunikační propojení Stromovky s centrem města České Budějovice lávkou přes Vltavu a Malši - I. stavba

Zahájení stavby: 11/2001

Ukončení stavby: 06/2002

Investor: Město České Budějovice

Generální projektant:  A1, spol. s r. o., České Budějovice

Projektant mostní konstrukce: VPÚ DECO PRAHA, a. s. Ing. Václav Mach

Zhotovitel mostní konstrukce: JHP, spol. s r. o., Praha

Dodavatel prefabrikátů: Lias Vintířov, LSM, k.s.

Použité cementy: CEM I 42,5 R z Lafarge Cement, a.s.