Mariánský most v Ústí nad Labem

13.01.2016
 
crw 2965

Zavěšený most překlenující řeku Labe v Ústí nad Labem se nachází poblíž skalního masivu s názvem Mariánská skála. Vlastní přemostění se skládá ze dvou samostatných mostních konstrukcí a sice hlavního zavěšeného mostu přes Labe a nájezdových mostních ramp pod Mariánskou skálou. Hlavní objekt má v podélném směru tvar asymetrického zavěšeného mostu o dvou polích s rozpětím 123,5 m + 55,5 m s jedním šikmo nakloněným pylonem, jehož výška nad mostovkou je 60,0 m a celková výška nad základovou deskou je 75,0 m.

 

Parametry pylonu

Tvar pylonu byl konstruován tak, že svojí velkou ohybovou tuhostí přenáší zatížení hlavním zavěšeným polem s plynulým přechodem do parapetních nosníků vedlejšího pole, do něhož je vetknut systém příčných trámů se zpraženou železobetonovou deskou. V příčném směru vedl návrh pylonu po celé řadě alternativ k symetrické dvojici vertikálních stěn proměnného průřezu sbíhajících se kvůli ukotvení závěsů v jeho horní části, která je ztužená čtyřmi příčníky. Obě stěny pylonu dále obepínají vodorovnou nosnou konstrukci vně jejího obrysu s dalším příčným ztužením v úrovni mostovky a sbíhají se opět pod mostovkou do společného základu. Stěny pylonu i parapetů mají komorový průřez se systémem podélných a svislých výztuh. Všechny vnitřní prostory jsou přístupné, přičemž systémem žebříků je možné vystoupit i na jednotlivá příčníková křídla pylonu.

 

Mostovka

crw 2987

Celková obrysová šířka mostovky je 26,1 m. Vedlejší pole je tvořeno ocelovými příčníky s osovou vzdáleností 6,0 m se zpraženou železobetonovou deskou tloušťky 0,35 m.

Mostovka hlavního pole je nesena soustavou patnácti dvojic závěsů s roztečí v podélném směru mostu po 6,0 m, poloharfového uspořádání, vycházejících ze stojin hlavního komorového nosníku a ukotvených v horní polovině pylonu, kam se závěsy horizontálně i vertikálně sbíhají. Vodorovná nosná konstrukce hlavního pole byla navržena jako maximálně odlehčený jednokomorový nosník výšky 3,0 m a šířky 4,2 m s konzolami určenými pro čtyři pruhy vozovky, zatímco vyvýšená část hlavního nosníku ve střední části mostního příčného řezu je určena pro provoz pěších a cyklistů. Tím se s výhodou využila potřebná statická výška hlavního nosníku a současně se využil prostor mezi potřebnou roztečí závěsů, který má 4,2 m.

Rozteč závěsů z hlediska statického byla volena tak, aby bez problémů řešila namáhání konstrukce v příčném směru včetně účinků kroucení. Konzoly mají osovou vzdálenost 3,0 m a jsou proměnné výšky s vyložením 10,95 m. Mostovka hlavního pole je ortotropní s podélnými uzavřenými výztuhami.

 

Konstrukční řešení mostních ramp

img 3443

Rampy na ústecké straně byly navrženy jako spojitý nosník o 10 polích s rozpětím 10x15 m , který je oddilatovaný od hlavního mostu, s pevným bodem v průsečíku osy ramp s osou hlavního zavěšeného mostu a s dilatacemi na koncích ramp při dosednutí na sypané rampy nábřežní komunikace. Mostní rampy jsou tvořeny v přímé části jednokomorových ocelovým nosníkem o výšce 0,9 m a šířce 2,7 m s ocelovými konzolami a zpraženou železobetonovou deskou. V místě rozpletu ramp a jejich kontaktu s hlavním mostem pak vytváří vodorovná nosná konstrukce půdorysně náročný tvar, který je řešen ocelovým roštem se zpraženou železobetonovou deskou.

 

 

Použité materiály

vetsi

U hlavního zavěšeného mostu je spodní část pylonu z předpjatého betonu, spodní stavba a založení ze železobetonu. Do betonových směsí byly použity cementy z Lafarge Cement, a.s.  Mezilehlé podpory nábřežních ramp jsou pohledově minimalizované, proto byly navrženy v podobě tenkých ocelových stojek. Vodorovná nosná konstrukce ramp je zpražená ocelobetonová. Hlavní zavěšený most je řešen jako ocelový trám s dlouhými konzolami a ocelovou ortotropní deskou. Rovněž hlavní část pylonu včetně parapetů je z oceli, zatímco krajní pole je řešeno z ocelových příčníků se zpraženou železobetonovou deskou. Návrh materiálu hlavního pole zavěšeného mostu a pylonu vedl nakonec logicky v tomto tvaru a statickém systému jednoznačně k oceli.

 

Údaje o stavbě:

Název stavby: Mariánský most v Ústí nad Labem

Architektonický návrh: Architektonická kancelář Roman Koucký a Projekční kancelář Urban

Zhotovitel stavby: Hutní montáže Ostrava a.s.
Celková délka mostu: 179,0 m  

Šířka mostovky: 26,0 m  

Rozpětí hlavního pole: 123,0 m  

Rozpětí vedlejšího pole: 55,5 m

Začátek stavby: 02/1996

Dokončení stavby: 07/1998

Na stavbu byly použity cementy z Lafarge Cement, a.s.