Historie

 

Počátek historie čížkovické cementárny sahá až do roku 1890, kdy v Drážďanech vznikla první myšlenka na výrobu cementu. Výskyt rozsáhlého ložiska suroviny na území obcí Čížkovice a Sulejovice předurčil místo pro výstavbu nové cementárny a ta se ve své době stala jedním z průkopníků průmyslové výroby v regionu. 

 
 • 1898: Na ustavující valné hromadě 4. března byla založena akciová společnost Sachsich-Bömische Portland Cement-Fabrik AG, jejímž největším akcionářem byla Dresdener Bank.
 • 1898: V květnu 1898 byl položen základní kámen výrobního závodu cementu. 
 • 1899: Dokončení cementárny a zahájení výroby.
 • 1900, 1903: První významné mezinárodní ocenění výrobků.
 • 1908-1910: Výroba cementu byla převedena z původních šachtových pecí do tří pecí rotačních se suchým výpalem slínku.
 • 1923: Majitelem se na několik let stává Královodvorská cementárna a.s. sídlem v Králově Dvoře u Berouna
 • 1928: Závod připadá zpět původnímu majiteli Sachsich-Bömische Portland Cement-Fabrik AG.
 • 1929-1930: Výstavba dvou nových pecí.
 • 1938: Zabrání Čížkovic do Sudetenlandu.
 • 1942: Přeložení sídla firmy do Drážďan.
 • 1945: Firma je znárodněna podle jednoho z Benešových dekretů.
 • 1946: Firma přechází pod správu Českých cementáren a vápenic Praha, a.s.
 • 1958: Rozsáhlá modernizace; severočeské hnědé uhlí je v energetickém hospodářství nahrazeno těžkým topným olejem.
 • 1971: Zahájení výstavby nového kombinátu, ve kterém se předpokládá roční kapacita výroby 586 tisíc tun cementu a 102 tisíc tun hydraulického vápna.
 • 1975: Dokončení výstavby nového kombinátu.
 • 1987: Dokončení výstavby druhého výměníku s částečnou předkalcinací; zvýšení výrobní kapacity slínku na 1 800 tun za den.
 • 1991: Založení akciové společnosti Čížkovická cementárna a vápenice; první vlna privatizace.
 • 1992: Na základě vládou schváleného privatizačního projektu 12,5 % akcií odkoupila mezinárodní společnost Lafarge Coppee (od roku 1995 jen Lafarge), která se postupně stala majoritním vlastníkem.
 • 1993: Zahájena řada investičních aktivit - nahrazení nákladní dopravy z lomu ekologičtějším a levnějším pásovým dopravníkem, instalace elektrostatických filtrů.
 • 1994-1996: Rozsáhlá rekonstrukce podniku - původní výměník je nahrazen cyklonovým výměníkem s předkalcinací, výstavba nového cementového mlýna, zavedení elektronického řídicího systému provozu.
 • 1997: Výstavba nové linky na výrobu mletých vápenců pro odsiřování kouřových plynů ve fluidních kotlích při výrobě tepla a elektrické energie. 
 • 1998: Náhradou za výrobu hydraulického vápna se stalo maltovinové pojivo Multibat vyvinuté ve Francii a v Kanadě.
 • 1998-2001: Zahájení výroby Multibatu. Výstavba nové linky pro využívání alternativních paliv. Použití energosádrovce namísto přírodního sádrovce.
 • 2002: Instalace nového hořáku s vysokým impulsem. Těžký olej nahradil uhelný prach a stal se hlavním palivem. Zavedení samoobslužného expedičního systému umožňujícího nepřetržité dodávky volně ložených cementů.
 • 2003: Zřízení betonářské laboratoře pro testování betonů.
 • 2005: Vybudování zařízení pro redukci emisí oxidů dusíku (NOx). Vybavení laboratoře dvěma přístroji pro spektrální (XRF) a difrakční (XRD) rentgenové analýzy slínku a cementu. Rekonstrukce starého přivaděče užitkové vody z Labe.
 • 2006: První místo v kategorii nejnižší měrná spotřeba energie pro přípravu cementové suroviny při vyhlašování prvního ročníku "Global Cement Awards 2006" v Londýně. Umožnění vzniku a podpora sociálního projektu Náhradní rodinné péče. Investice do protihlukových opatření - výměna dvanácti axiálních ventilátorů za dva ventilátory radiální na rotační peci pro výpal slínku, odhlučnění dvou hlavních vzduchových ventilátorů na lince pro výrobu odsiřovacích vápenců, instalace tlumičů na vzduchová děla na pětistupňovém cyklónovém výměníku tepla a odhlučnění ventilátorů na chladiči slínku s hadicovým filtrem AFEI.  Vybavení betonářské laboratoře automatickým zařízením pro zkoušky mrazuvzdornosti a povrchové odolnosti betonu vůči chemickým rozmrazovacím látkám.
 • 2007: Obdržení integrovaného povolení IPPC stanovujícího podmínky provozu zařízení s ohledem na všechny složky životního prostředí. Výroba nového druhu sortimentu - portlandského směsného cementu CEM II/B-M (S-V-LL) 32,5 R.
 • 2008: Investice do nové balicí a paletizační linky vedoucí ke zvýšení kapacity výroby baleného cementu. Multibat byl nahrazen inovovaným výrobkem Multibat Plus. Produktové portfolio bylo dále rozšířeno o nový výrobek CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R a portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-V-LL) 32,5 R byl nahrazen výrobkem CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R. Zahájen provoz zařízení na spoluspalování kapalných odpadů. Rekonstrukce čistírny odpadních vod. Vybudování protihlukového valu v lomu Úpohlavy.
 • 2009: Výroba nového druhu cementu CEM II/A-LL 32,5 R, který nahrazuje především portlandský cement CEM I 42,5 N, ale částečně také struskoportlandský cement CEM II/A-S 32,5 R. V červnu byla po téměř roční přípravě zahájena expedice i CEM II/A-LL 52,5 R, který nahradí podstatnou část portlandského cementu CEM I 52,5 R určeného pro tuzemské zákazníky. Spuštění nových webových stránek www.lafarge.cz 
 • 2010: Vzniká společný podnik s firmou STRABAG Lafarge Cement CE Holding GmbH, který kromě cementárny v Čížkovicicích sdružuje cementárny Lafarge v Rakousku, Maďarsku a Slovinsku do jednoho klastru. 
 • 2013: Investice do modifikace kalcinačního kanálu a dalších opatření, díky kterým se zvyšuje účinnost tepelného systému technologie výpalu slínku. Cementárna se dostává do světové špičky ve využití sekundárních paliv. 
 • 2015: Spojením firem Lafarge a Holcim vzniká nová nadnárodní skupina LafargeHolcim.
 • 2017: Ke klastru LafargeHolcim Central Europe East byly připojeny aktivity Skupiny v Chorvatsku. Nyní je tedy klastr tvořen šesti zeměmi: Českou republikou, Maďarskem, Rakouskem, Slovinskem, Slovenskem a právě Chorvatskem.
 • 2018: Změna názvu klastru na jednodušší LHCE - LafargeHolcim Central Europe.
 • 2018: cementárna slaví 120. výročí. Veřejnosti představila novou značku Český čížkovický cement. Zároveň investovala 50 mil. Kč do kompletní rekonstrukce filtru spalin do komína, což přineslo snížení emisí až 30x na absolutní minimum.
 • 2020: Přijetí závazku Nulového dopadu na životní prostředí: plán do roku 2030 je snížit emise skleníkových plynů o 21 % na tunu cementu v porovnání s rokem 2018.
 • 2021: Uvedení Multibatu Plus pod značkou řady Česká čížkovická malta. Užití značky Český čížkovický cement také pro volně ložené cementy