Doplnění pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti

27.05.2021
 

Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s, se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 148 67 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) doplňuje na základě požadavku kvalifikovaného akcionáře ze dne 17. 5. 2021 pořad jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 14. 6. 2021, od 13:00 hodin v sídle Společnosti takto:

Body 7.–9. pozvánky na řádnou valnou hromadu nově znějí takto:

  1. Odvolání pana José Antonia Prima Fernandeze a pana Nicolea Bary z dozorčí rady;
  2. Jmenování nových členů dozorčí rady – pana Bertholda Krena a pana Richarda Erkera;
  3. Schválení smlouvy o výkonu funkce nových členů dozorčí rady.

Návrhy usnesení, které by měla řádná valná hromada přijmout k jednotlivým doplněným bodům Pořadu jednání valné hromady, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady a další informace:

Ad 7)  Návrh usnesení č. 7:

 

„Valná hromada odvolává členy dozorčí rady pana José Antonia Prima Fernandeze a pana Nicolea Baru, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

 

Odůvodnění:

 

Pravomoc odvolávat členy dozorčí rady Společnosti spadá do působnosti valné hromady. Pan Jose Antonio Primo Fernandez a pan Nicolae Bara již nadále nepůsobí ve vedení většinového akcionáře Společnosti.

 

Ad 8) Návrh usnesení č. 8:

 

„Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti

  1. pana Bertholda Krena, nar. 28. 12. 1971, bytem A-1150 Wien, Ölweingasse 35/1-3, Rakouská republika,
  2. pana Richarda Erkera, nar. 10. 11. 1974, bytem 1030 Wien, Arsenal 12/93, Rakouská republika,

 

a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

 

Odůvodnění:

 

Pravomoc jmenovat členy dozorčí rady Společnosti spadá do působnosti valné hromady. Pan Berthold Kren se stal v roce 2020 generálním ředitelem většinového akcionáře Společnosti a z toho důvodu je vhodné jeho jmenování do dozorčí rady Společnosti. Pan Richard Erker je právníkem většinového akcionáře Společnosti.

 

Ad 9) Návrh usnesení č. 9:

 

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Bertholdem Krenem  a panem Richardem Erkerem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

 

Odůvodnění:

 

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. náleží do působnosti valné hromady schvalování smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi společností a členem jejího orgánu. Předmětem předkládaných smluv je úprava práv a povinností mezi Společností a členem dozorčí rady a úprava odměňování člena dozorčí rady za výkon jeho funkce, když člen dozorčí rady bude funkci vykonávat bezplatně.

 

Představenstvo žádost o zařazení výše uvedených bodů na valnou hromadu projednalo na svém zasedání dne 27. 5. 2021, přičemž s odůvodněním jednotlivých bodů souhlasí.

 

V Čížkovicích 27. 5. 2021

 

Bc. Jan Mencl

člen představenstva

 

Miroslav Kratochvíl

člen představenstva

 

Ing. Martin Kadlec

člen představenstva