CEM II/A-LL 32,5 R

 
 

Portlandský cement s vápencem je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 32,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku s vápencem, síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.

 

Složení portlandského cementu s vápencem:

  Složení (poměry složek podle hmotnosti
Druh cementu Slínek Vápenec Doplňující složky
CEM II/A-LL 80-94 % 6-20 % 0-5 %

Vlastnosti:

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • vysoké dlouhodobé pevnosti

 

Možnosti použití:

 • staveništní příprava betonů, malt a směsí obsahujících cement

 

Technické parametry

CEM II/A-LL 32,5 R
Parametr Jednotka Požadavek ČSN EN 197-1 ed. 2 Průměrné dosahované hodnoty
Počátek tuhnutí minuty min. 75 150-230
Počáteční pevnost (2 dny) MPa min. 10 24-31
Normalizovaná pevnost (28 dnů) MPa 32,5-52,5 44-50
Objemová stálost mm max. 10 0,5-2,0
Obsah síranů (jako SO3) % max. 3,5 3,2-3,5
Obsah chloridů % max. 0,10 0,04-0,08
Měrný povrch (Blaine) cm2.g-1 neuvádí se 3300-3800

 

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagonech RAJ
 • balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg, loženo na paletách EUR po 1,4 t, palety zakryty samosmršťovací fólií

 

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data uvedeného na obalu (v případě baleného zboží), případně data dodání (u volně loženého zboží)
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

 

Balený cement:

 • výrobek odpovídá požadavkům přílohy XVII, bod 47, odstavec 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve smyslu obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chrómu (maximálně 0,0002 %) 
 • pro dosažení tohoto limitu může výrobek obsahovat redukční činidlo
 • redukční činidlo si zachovává účinnost po celou dobu skladování za předpokladu dodržení podmínek uvedených v bodě „Způsob a doba skladování"

 

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

 

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice
 

 

 

Produkty