CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

 

 

 • Portlandský směsný cement
 • Volně ložený
 • Balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg, loženo na paletách EUR po 1,4 t, palety zakryty samosmršťovací fólií. Balený portlandský směsný cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R je na trh dodáván pod obchodním označením STANDARD.
 • Použití
  • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
  • výroba maltových směsí a přípravků obsahující cement

Portlandský směsný cement je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Balený portlandský směsný cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku s dalšími složkami (struska, popílek, vápenec a pod.), síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.

 

Složení portlandského směsného cementu:

slozeni-325.jpg
 

 

Vlastnosti:

 • pomalejší vývin hydratačního tepla v porovnání s portlandskými cementy
 • vysoké dlouhodobé pevnosti
 • vyšší odolnost vůči agresivním vlivům prostředí

 

Možnosti použití:

 • staveništní příprava betonů, malt a směsí obsahujících cement

 

Technické parametry

tp-325.jpg
 

 

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagonech RAJ
 • balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg, loženo na paletách EUR po 1,4 t, palety zakryty samosmršťovací fólií

 

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše, je doba skladování cementu 90 dnů od data uvedeného na obalu
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

 

Balený cement:

 • výrobek odpovídá požadavkům přílohy XVII, bod 47, odstavec 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve smyslu obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chrómu (maximálně 0,0002 %)
 • pro dosažení tohoto limitu může výrobek obsahovat redukční činidlo
 • redukční činidlo si zachovává účinnost po celou dobu skladování za předpokladu dodržení podmínek uvedených v bodě „Způsob a doba skladování"

 

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

 

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

Produkty