CEM I 42,5 R

 
 

Portlandský cement je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Portlandský cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. Balený portlandský cement CEM I 42,5 R je na trh dodáván pod obchodním označením SPECIAL PLUS.

 

Složení portlandského cementu:

  Složení (poměry složek podle hmotnosti)
Druh cementu Slínek Doplňující složky
CEM I 95-100 % 0-5 %

 

Vlastnosti:

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • rychlý a vysoký vývin hydratačního tepla
 • vysoké dlouhodobé pevnosti

 

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
 • výroba vyztužených a předepjatých betonů
 • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
 • drobná i velká prefabrikace
 • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement

 

Technické parametry:

CEM I 42,5 R
Parametr Jednotka Požadavek
ČSN EN 197-1 ed. 2
Průměrné dosahované 
hodnoty
Počátek tuhnutí minuty min. 60 170-220
Počáteční pevnost     (2 dny) MPa min. 20 28-36
Normalizovaná pevnost (28 dní) MPa 42,5-62,5 54-62
Objemová stálost mm max. 10 0-2,0
Obsah síranů        (jako SO3) % max. 4,0 3,0-3,5
Obsah chloridů % max. 0,10 0,03-0,07
Měrný povrch (Blaine) cm2.g-1 neuvádí se 3200-3800

 

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ
 • balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg, loženo na paletách EUR po 1,4 t, palety zakryty samosmršťovací fólií

 

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data uvedeného na obalu (v případě baleného zboží), případně data dodání (u volně loženého zboží)
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

 

Balený cement:

 • výrobek odpovídá požadavkům přílohy XVII, bod 47, odstavec 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve smyslu obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chrómu (maximálně 0,0002 %)
 • pro dosažení tohoto limitu může výrobek obsahovat redukční činidlo
 • redukční činidlo si zachovává účinnost po celou dobu skladování za předpokladu dodržení podmínek uvedených v bodě „Způsob a doba skladování"

 

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

 

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice
 
special-2018.jpg
foto-prefa-zatec-betonarna.jpg
Produkty