CEM II/A-LL 52,5 R

 

Portlandský cement s vápencem je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 52,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku a vápence se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.

Složení portlandského cementu s vápencem:

  Složení (poměry složek dle hmotnosti)
Druh cementu Slínek Vápenec Doplňující složky
CEM II/A-LL 80-94 % 6-20 % 0-5 %

 

Vlastnosti:

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • rychlý vývin hydratačního tepla
 • vysoké dlouhodobé pevnosti

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
 • výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů
 • drobná i velká prefabrikace
 • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement
 • výroba autoklávového pórobetonu

Technické parametry: 

CEM II/A-LL 52,5 R
Parametr Jednotka Požadavek ČSN EN 197-1 ed. 2 Průměrné dosahované hodnoty
Počátek tuhnutí minuty min. 45 130-190
Počáteční pevnost (2 dny) MPa min. 30 38-44
Normalizovaná pevnost (28 dnů) MPa min. 52,5 57-63
objemová stálost mm max. 10 0-2,0
Obsah síranů (jako SO3) % max. 4,0 3,5-3,9
Obsah chloridů % max. 0,10 0,03-0,07
Měrný povrch (Blaine) cm2.g-1 neuvádí se 4300-4800

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data dodání
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice