CEM I 52,5 R

 

Portlandský cement je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Portlandský cement CEM I 52,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.

Složení portlandského cementu:

  Složení (poměry složek podle hmotnosti)
Druh cementu Slínek Doplňující složky
CEM I 95-100 % 0-5 %

Vlastnosti:

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • rychlý a vysoký vývin hydratačního tepla
 • vysoké dlouhodobé pevnosti

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
 • výroba vyztužených a předepjatých betonů
 • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
 • drobná i velká prefabrikace
 • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement

Technické parametry:

CEM I 52,5 R
Parametr Jednotka Požadavek ČSN EN 197-1 ed. 2 Průměrné dosahované hodnoty
Počátek tuhnutí minuty min. 45 140-200
Počáteční pevnost (2 dny) MPa min. 30 36-42
Normalizovaná pevnost (28 dnů) MPa min. 52,5 57-63
Objemová stálost mm max. 10 0-2,0
Ztráta žíháním % max. 5,0 1,5-3,0
Nerozpustný zbytek % max. 5,0 0,5-1,5
Obsah síranů (jako SO3) % max. 5,0 3,5-3,9
Obsah chloridů % max. 0,10 0,03-0,07
Měrný povrch (Blaine) cm2.g-1 neuvádí se 3800-4300

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementů 90 dnů od data dodání
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle   ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice