CEM I 42,5 R (ra)

 
Portlandský cement s se sníženým obsahem alkálií CEM I 42,5 R (ra) je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití.

Tento cement splňuje požadavky na limitní obsah alkálií v cementu, který je stanoven předpisem Ředitelství silnic a dálnic, TP 137 - Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací.

Portlandský cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. 

Složení portlandského cementu:

  Složení (poměry složek dle hmotnosti)
Druh cementu Slínek Doplňující složky
CEM I 95-100 % 0-5 %

 

Vlastnosti:

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • vysoké dlouhodobé pevnosti

Možnosti použití:

 • výroba konstrukčních betonů dle ČSN EN 206-1 a TKP 18 pro stavby ŘSD pozemních komunikací
 • výroba vyztužených a předepjatých betonů
 • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
 • drobná i velká prefabrikace
 • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement

Technické parametry: 

CEM I 42,5 R (ra)
Parametr Jednotka Požadavek ČSN EN 197-1 ed. 2 Průměrné dosahované hodnoty
Počátek tuhnutí minuty min. 60 160-220
Počáteční pevnost (2 dny) MPa min. 20 25-30
Normalizovaná pevnost (28 dnů) MPa 42,5-62,5 56-61
Objemová stálost mm max. 10 0-2,0
Obsah síranů (jako SO3) % max. 4,0 3,1-3,6
Obsah chloridů % max. 0,10 0,03-0,06
Měrný povrch (Blaine) cm2.g-1 neuvádí se 2500-3250
Obsah alkálií % max. 0,8* 0,63-0,73
* požadavek TP 137 pro prostředí E3 a nízkou rizikovost kameniva

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data dodání
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice
 

 

foto-prefa-zatec-betonarna.jpg