Integrace

 

Akciová společnost Lafarge Cement významně podporuje integraci nováčků do chodu firmy. Již před nástupem zaměstnance pro něj vzniká individuální adaptační plán, který zahrnuje jak seznámení se všemi podstatnými firemními pravidly a dokumenty, tak setkání s lidmi na klíčových pozicích.

 

Hned po nástupu zajišťuje Lafarge Cement, a.s. svým novým kolegům možnost postupné integrace do chodu celé firmy.

Za adaptační období považujeme dobu jednoho roku od nástupu zaměstnance. Po toto období je zaměstnanci ze strany personálního útvaru ve spolupráci s přímým nadřízeným zaměstnance věnována zvýšená pozornost v zájmu dosažení jeho úspěšného zapracování.

 

První fáze adaptačního procesu nováčka zahrnuje jeho obecné seznámení se společností a úvodní seznámení s útvarem, na kterém je zařazena jeho pozice. Obecné seznámení se společností slouží k získání prvotní obecné představy o společnosti, její struktuře, účelu a náplni jednotlivých jejích útvarů a seznámení se  zaměstnanci na klíčových pozicích.

 

Setkání s klíčovými pracovníky

Velmi důležitou součástí úvodní fáze adaptačního programu jsou setkání s klíčovými lidmi, nováčkům se v Lafarge Cement, a.s. věnují top manažeři, vedoucí útvarů i odborníci, kteří mu pomáhají a podporují jeho plné začlenění do firmy. Nováčci  procházejí jednotlivými útvary cementárny, aby získali kompletní přehled o firmě jejích činnostech. Poznávají firemní kulturu, zásady činnosti, projdou základním bezpečnostním školením, seznámí se strukturou firmy, s etickým kodexem pracovního chování a zúčastňují se komunikačních mítinků. Stranou nezůstane ani kolektivní smlouva a Pravidla Skupiny. Specifika adaptačního procesu se přizpůsobují potřebám jednotlivých profesí.

 

Kouč pro klíčové pozice

Nového zaměstnance na klíčové pozici doprovází na integrační cestě tzv. kouč,. Úkolem kouče je usnadnit novému kolegovi jeho zapracování, dohlížet na jednotlivé fáze a průběžně je hodnotit. Kouč pomáhá a motivuje.

Druhá fáze zapracování končí se zkušební lhůtou a je završena vyhodnocením dosavadního působení zaměstnance a plánováním jeho dalších aktivit a rozvoje.

 

Individuální rozvoj

V dalších etapách se zaměstnanci na klíčových pozicích řídí svým individuálním rozvojovým plánem, který je průběžně vyhodnocován a upravován podle konkrétních potřeb jedince a  společnosti.