Slovník

 

A

Absolutní/specifické emise CO2

Absolutní emise CO2 jsou veškeré produkované emise CO2, zatímco specifické emise jsou vztaženy k objemu výroby - např. množství emisí CO2 na 1 t vyrobeného cementu.

 

B

Bauxit

Bauxit je hlinitanová ruda. Je pojmenována podle města Baux-de-Provence ve Francii, kde byla poprvé objevena.

 

Beton

Beton je stavební materiál vyrobený ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, přísad a /nebo příměsí nebo bez nich.

Biodiversita

Pojem biodiversita popisuje různorodost živých organizmů na Zemi. Představuje bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí.

Biomasa

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem se často označují biologicky rozložitelné materiály - vedlejší produkty, odpady a zbytky ze zemědělství, lesnictví a příbuzných průmyslů, odpad z průmyslových závodů - využitelné jako zdroj energie. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.

 

C

CO2

Oxid uhličitý je jedním z tzv.skleníkových plynů. Vzniká při spalování organických látek, tepelným rozkladem uhličitanových surovin a v respiračním systému zvířat a rostlin.

Při výrobě cementu vzniká CO2:

 • z cca 60% při tepleném rozkladu vápenců vdůsledku fyzikálně-chemické transformace surovin při vysokých teplotách,
 • z cca 40 % při spalování paliv při výpalu slínku vpeci při teplotách okolo 1500°C.

 

CO2 povolenky

Směrnice EU z roku 2003* zavádí povolenky na produkci skleníkových plynů. Jejím cílem je regulovat emise CO2 v zemích EU pro pět průmyslových sektorů:

 • výroba elektřiny,
 • ocelářství,
 • rafinérie,
 • papírenství,
 • výroba minerálů (cementu, skla, vápna).

Tento mechanizmus stanovuje emisní limity pro podniky v určitém období (1 povolenka = 1 tuna CO2). Firmy, kterým množství poskytnutých povolenek nebude dostačovat, jsou nuceny dokoupit chybějící povolenky od „čistých" firem, které své limity nepřekročí.

CO2 povolenky lze obchodovat:

 • přímo mezi dvěma subjekty na základě aktuální tržní ceny,
 • prostřednictvím jedné zburz, které jsou v Evropě vytvořeny.

*(směrnice je v současné době v revizi)

Cement

Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka která po smíchání s vodou tuhne a tvrdne. Cement se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým a dalšími složkami. Cement se nejčastěji používá pro výrobu betonů a malt.

F

Fotovoltaický článek

Fotovoltaický článek je elektronická součástka, která generuje elektrické napětí, pokud je vystavena světlu - proto je možné ji využít při výrobě elektřiny. Tyto články vytvářejí stejnosměrný proud o průměrném napětí 0,5V.

 

Frekvence zranění

Frekvence zranění se zameškáním pracovních hodin je počet nehod na základě kterých dojde k zameškání pracovních hodin, jako poměr k miliónu odpracovaných hodin.

 

G

Geotermální tepelné čerpadlo

Geotermální tepelné čerpadlo využívá přirozené teplo v zemi pod hloubkou, kde půda již nezamrzá, k vyhřívání prostor nad zemí přesto, že podle termodynamických principů by se toto teplo mělo rozpustit při kontaktu s chladnějším vzduchem.

 

K

Kamenivo

Kamenivo je tvořené malými úlomky horniny (0,08 až 80 mm) minerálního původu.

Používá se pro výrobu betonů a dalších stavebních směsí.

Klimatické změny

Pojem „klimatické změny" se týká meteorologických a teplotních změn, pozorovaných v průběhu minulého století. Ty jsou připisovány zvýšení koncentrace skleníkových plynů, jako je například oxid uhličitý (CO2) a metan v atmosféře. Tyto plyny zachycují sluneční energii, ohřívají zemi a oceány.

Podle mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) se člověk na zvýšení koncentrace skleníkových plynů podílí 90%, pouze 10% je přírodního původu.

 

Kyótský protokol

Kyótský protokol se snaží bojovat se změnou klimatu omezením emisí oxidu uhličitého. V platnosti je od února 2005, doposud jej ratifikovalo více než 150 zemí, nikoliv však například USA.

V rámci protokolu se průmyslové země zavázaly do roku 2012 snížit své emise CO2 o 5,2 % oproti úrovni z roku 1990.

 

M

Mechanizmus čistého rozvoje (C.D.M.)

Kyótský protokol nestanovuje limity emisí CO2 pro rozvojové země, ale podporuje využívání tzv. alternativních mechanizmů.

Firmy, které financují projekty omezení emisí CO2 v rozvojových zemích, získají pro svou potřebu další povolenky.

CDM je navržen tak, aby podporoval vývoj lepších technologií v rozvíjejících se ekonomikách a zároveň umožňoval pořízení dalších emisních povolenek průmyslovým zemím.

Mezinárodní pracovní organizace (I.L.O.)

ILO je agentura Spojených národů, která spojuje vlády, zaměstnavatele a pracovníky. Jejím účelem je podporovat rozumné pracovní podmínky na celém světě, aby zaměstnanci měli svobodu, rovnoprávnost, bezpečnost a důstojnost. Její činnost podporuje vytváření slušných pracovních míst a vývoj programu sociální ochrany a dialogu.

 

P

Popílek

Práškový materiál, který se získává odlučováním kouřových plynů topenišť otápěných práškovým uhlím. Má pucolánové a popř. i hydraulické vlastnosti. Používá se jako hlavní nebo doplňující složka cementu, nebo jako příměs do betonu.

Program pro ochranu životního prostředí UN (U.N.E.P.)

UNEP byl vytvořen v roce 1972 a je nejvyšší autoritou zabývající se ochranou životního prostředí v rámci UN. Spolupracuje s ostatními agenturami UN, mezinárodními vládními a nevládními organizacemi, soukromým sektorem a občanskými společnostmi. UNEP vytvořil iniciativu pro udržitelnou konstrukci a stavebnictví (SBCI), kterou se Lafarge řídí.

 

Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie je novým konceptem v oblasti environmentálního managementu. Základní ideou je zlepšení způsobu integrace environmentáních faktorů (energetické zdroje, přírodní suroviny apod.) do obchodní strategie. Průmyslová ekologie je inspirována cyklickým způsobem, jakým fungují přírodní ekosystémy. Stejně tak, jako příroda prochází cykly vzniku, zániku a recyklace, i průmyslový odpad z některých oborů může sloužit jako surovina nebo palivo pro jiné odvětví.

 

Průmyslový odpad

Průmyslový odpad je odpad vznikající při průmyslové výrobě. Průmyslové odpady mohou sloužit jako alternativní palivo nebo surovina v jiném průmyslovém odvětví. Jejich používáním (např. energetickým využitím) mohou podniky snížit spotřebu primárních paliv a surovin a zároveň mohou napomáhat společnosti řešit zpracování odpadu ekonomickým způsobem a v některých případech i se současnou redukcí produkce emisí CO2.

 

Pucolány

Pucolány jsou přírodní křemičité nebo křemičito-hlinité látky. Pucolány po smíchání s vodou netvrdnou, avšak jsou li jemně semlety reagují za přítomnosti portlandského slínku na látky, které se podílejí na tvorbě pevnosti. Používají se jako hlavní nebo doplňkové složky cementů.

S

Slínek

Slínek je meziprodukt při výrobě cementu. Vyrábí se výpalem surovinové směsi (jemně mletý vápenec s dalšími složkami) v rotačních pecích při teplotách kolem 1450 °C. Podle druhu  obsahuje cement 20 % až 95 % slínku.

Spalování odpadů

Spalováním odpadů dochází k náhradě primárních paliv odpady s využitím vzniklé energie. V tomto smyslu se odpad z jedné výroby stává palivem pro jinou výrobu. V cementárnách je energie vzniklá spalováním odpadů (alternativních paliv) využívána při výpalu cementářského slínku.

Struska

Struska je vedlejší produkt při tavení železné rudy ve vysokých pecích. Je tvořena převážně oxidy vápenatým, hořečnatým a křemičitým. Používá se jako hlavní nebo doplňující složka cementu, nebo jako příměs do betonu. Struska zvyšuje odolnost betonu vůči chemicky agresivnímu prostředí.

T

Tepelná setrvačnost

Tento pojem určuje kapacitu materiálu akumulovat a skladovat tepelnou energii, kterou lze následně za určitou dobu uvolnit zpět.

 

U

Udržitelné stavebnictví

Tímto termínem rozumíme omezení dopadu staveb a konstrukcí na životní prostředí při současném zlepšování jejich vlastností s ohledem na estetiku, udržitelný rozvoj, životnost a pevnost. Postupy udržitelného stavebnictví se aplikují v celém životním cyklu budovy, počínaje výběrem vhodných materiálů až po demolici a recyklaci.

Udržitelné stavebnictví se týká především:

využití recyklovatelných materiálů při zachovávání přírodních zdrojů,

integrace obnovitelných zdrojů energie do konstrukce budovy,

optimalizace obnovitelných zdrojů energie.

Udržitelný rozvoj

Světová komise pro životní prostředí a rozvoj definuje udržitelný rozvoj jako „rozvoj, který splňuje potřeby současnosti, aniž by docházelo k porušení možnosti budoucích generací uspokojit svoje potřeby".

Udržitelný rozvoj se snaží sladit tři hlavní zájmy:

 • ekonomický výkon,
 • sociální dopady činnosti firmy (s ohledem na zaměstnance, dodavatele, zákazníky, místní komunitu),
 • otázky životního prostředí (dosažení rovnováhy mezi aktivitami firmy a ochranou ekosystémů).

 

V

Vysokohodnotný vláknobeton

Beton s vysokou mechanickou pevností a odolností dosaženou přísadami, příměsemi a rozptýlenou výztuží.

 

Vyztužený beton

Vyztužený beton je kompozitní materiál složený z betonu a výztuže (nejčastěji ocelové pruty). Beton má vysokou pevnost v tlaku, ale je méně odolný proti tahovým napětím a ohybu. Naproti tomu ocel má vysokou pevnost v tahu. Vyztužený beton využívá těchto různých vlastností spojením oceli a betonu a vytvořením materiálu s vysokou odolností proti tlaku i tahu.

 

Z

Zásady podnikového chování

Jde o zásady (jak veřejnoprávní, tak interní), které určují způsob, jakým bude podnik vykonávat svoje aktivity. Zásady jsou určeny k tomu, aby zajistily průhlednost, dohled a etiku obchodního jednání.

 

C

Čisté/hrubé emise CO2

Čisté emise CO2 odpovídají hrubým emisím, od kterých se odečtou emise odpovídající spalování odpadu.