CO2 a emise škodlivin do ovzduší

 
 

Jako součást našeho pokroku v oblasti životního prostředí a odpovědnosti k obcím ležících v okolí cementárny jsme pro snížení emisí stanovili velmi náročný cíl.

 

Již mnoho let přispíváme k boji proti změně klimatu a jedním z hlavních cílů Ambicí 2020 je dosáhnout 33% snížení našich emisí CO2 na tunu cementu. Abychom tohoto cíle dosáhli, zlepšujeme energetickou účinnost pece; zvyšujeme použití alternativních paliv jako biomasa; a pokračujeme ve snižování intenzity slínku našeho cementu, čímž vytváříme směsný cement pro celou řadu různých použití.

 

Také investujeme do rozvoje a výzkumu, abychom mohli:

 • Používat průmyslovou metodu na výrobu cementů s nízkým obsahem uhlíku Aether®, které nabízejí podobné využití jako tradiční cement a přitom umožňují 25-30% snížení emisí CO2;
 • Ještě více zdokonalit energeticky účinné procesy;
 • Optimalizovat složení betonu a zlepšit recyklaci.

 

V našem programu Ambice 2020 jsme se také zavázali k dalšímu snížení našich emisí NOx, SO2 a prachu. Nakonec představujeme nové programy ke snížení úrovně hluku, který naše cementárna produkuje; zlepšení vizuálního dopadu našich cementáren; a stanovení zvláštních cílů týkajícíh se rtuti a řízení dioxinů/furanů.

Výsledky 2014

Do konce roku 2014 jsme snížili emise CO2 na 1 t cementu oproti roku 1990 o 26,4 %.

AMBICE   CÍLE V ČÍSLECH
POKRAČOVAT V PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2  
 • Snížit emise CO2 na 1 t cementu o 33 % oproti roku 1990 (ekvivalent 14,4 % snížení od roku 2020).
Cementárna Čížkovice se zavazuje, že bude snižovat energetickou spotřebu na výrobu slínku a v maximální míře bude využívat dostupnou biomasu namísto fosilních paliv.
POKRAČOVAT V PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ DOPADU VÝROBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JAK JE STANOVENO V PLÁNU AMBICE 2020  
 • 50% snížení emisí prachu na 1 t slínku oproti roku 2010 s tím, že pece nebudou vypouštět více než 50 mg/Nm3.
 • 25% snížení emisí Nox na 1t slínku oproti roku 2010.
 • 30% snížení emisí SO2 na 1 t slínku oproti roku 2010.
ZABÝVAT SE ZÁJMY OKOLÍ  
 • Všechny cementárny vyhodnotí svůj základní vizuální dopad na okolí a ve spolupráci se stakeholdery, tedy zástupci zainteresovaných stran, zpracují plán krajinného rozvoje.
 • U všech cementáren (100 %) bude hluk naměřený v noci u cementárně nejbližšího obydlí 55 dB.
Naše cementárna se pohybuje již nyní kolem 40 dB.
 • 30% snížení emisí rtuti na 1 slínku oproti roku 2010.
Naše cementárna se zavazuje kontrolovat důsledně palivo a suroviny měřením a tím udržovat emise rtuti na co nejnižší úrovni.

 

 

Plán dlouhodobého zlepšování

Kontrola emisí dioxinů/furanů

 • U závodů s emisemi vyššími než 50 pg/m3 zavést plán na kontrolu a snížení těchto emisí.

(Naše cementárna se pohybuje kolem 3 pg/m3.)