Voda

 
 

Dostatek čisté vody je kritická otázka životního prostředí, sociální a ekonomická. 28 % výroby cementu se nachází v místech s nedostatkem vody. To znamená, že naše chování, využití vody a vztah s místními komunitami po i proti směru toku řek je důležitější, než kdy předtím.

Měříme a hlásíme využití vody v našich průmyslových závodech. Snažíme se maximálně snížit spotřebu vody využitím dobrých postupů, jako je sběr dešťové vody, využití odpadních vod a recyklaci vody.

Jsme také ve velmi úzkém kontaktu s místními zainteresovanými stranami okolo výrobních závodů, abychom propagovali odpovědnější využití vodních zdrojů v širším měřítku.

 

Výsledky 2014

72 % našich závodů je vybaveno recyklační stanicí vody.

V oblastech s nedostatkem vody nebo s velmi vážným nedostatkem vody je naše spotřeba vody na výrobu cementu 116 l/t.

 

AMBICE   CÍLE V ČÍSLECH
ZLEPŠIT UDRŽITELNOST MÍSTNÍHO POVODÍ   Všechny cementárny a závody vyrábějíví kamenivo (100 %) do konce roku 2014 dokončí vyhodnocení rizik spojených s vodou.
Do roku 2020 zapojí všechny závody (100 %) umístěné v oblastech ovlivněných vodou místní zástupce zainteresovaných do rozvoje plánu udržitelnosti místních povodí s cílem snížit dopady na vodní zdroje.