Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců a dodavatelů je prioritou č. 1. Je nezbytné dosáhnout - a poté udržet - cíle "0 úrazů".

Již mnoho let se snažíme, aby naše průmyslové činnosti/provozy byly bezpečnější prosazováním směrnic a standardů, které jsou všem jasné a zvyšují povědomí jak našich zaměstnanců, tak našich dodavatelů. Naše krédo zní, je nepřijatelné riskovat život, abychom mohli vykonávat svou práci. Ambice v této oblasti nemají omezení.

Rozsah naší odpovědnosti se nevztahuje pouze na naše zaměstnance a naše závody/provozy, nýbrž sahá mnohem dále. Do roku 2020 se chceme nejenom úplně vyhnout smrtelným nehodám, ale taktéž zajistit, aby se žádní zaměstnanci nebo dodavatelé nestali oběťmi vážných nehod, ať již v našich závodech/provozech nebo na silnicích.

 

 

Výsledky 2014

0,49 - to je náš celkový ukazatel pracovních úrazů s pracovní neschopností zaměstnance či dodavatele (LTIFR)

 

AMBICE   CÍLE V ČÍSLECH
DOSÁHNOUT DOKONALOSTI V OBLASTI BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ  
  • Dosáhnout nulové úmrtnosti a fakticky vyloučit  úrazy s pracovní neschopností našich zaměstnanců a dodavatelů.
  • Ukazatel četnost všech úrazů (tzv. TIFR - počet profesionálních lékařských zákroků provedených na zaměstnancích a dodavatelích Lafarge) bude méně než 1 na 1 000 000 odpracovaných hodin.
ZLEPŠIT BEZPEČNOST DOPRAVY  
  • 60% snížení počtu dopravních nehod na milion km oproti roku 2012
CHRÁNIT ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ  
  • 50% snížení, oproti roku 2012,  počtu zaměstnanců, u kterých se požaduje použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) za účelem jejich ochrany od vystavování se hluku a vdechnutí krystalického křemene.
  • 50% snížení, oproti roku 2012, počtu zaměstnanců vystavovaných ergonomickým rizikům zapříčiněných pracovními postupy.
 

Plán dlouhodobého zlepšování

 

Zajistit zavedení a zlepšení v systémech řízení BOZP    

  • 100 % závodů/provozů Lafarge budou nezávisle auditovány každé 3 roky a následný akční plán bude zrealizován do 6 měsíců.
  • 100 % závodů bude zahrnuto v „Plánu připravenosti napřípady nouze" (bezpečnost a zdraví, životní prostředí, ostraha, přírodní pohroma), který bude prověřován jednotným externím partnerem.

 

Zlepšit bezpečnost práce školením zaměstnanců           

  • 60 % zaměstnanců a dodavatelů závodu bude proškoleno z poskytování základní první pomoci a 100 % vedoucích pracovníků (Lafarge stupeň 18+) absolvuje kurz bezpečnosti a zdraví pořádaný externí akreditovanou společností.

 

Chránit zdraví zaměstnanců                         

  • 100 % zaměstnanců a dodavatelů absolvuje alespoň jednou za 3 roky zdravotní prohlídku (vycházející z analýzy rizik toho daného pracovníka) s cílem zajistit způsobilost k výkonu práce.

 

 

Poslední aktualizace 02/11/2017