Ekologie

 

Ekologie a respekt k životnímu prostředí se prolínají celým naším podnikáním. Od těžby suroviny, která je z lomu do podniku dopravována ekologicky - pásovým dopravníkem až po schopnost využívat v naší technologii odpady a tím pomáhat řešit celospolečenský problém.

Provoz v Čížkovicích nabízí průmyslové řešení pro recyklaci nerostných surovin (např. nedopalu z výroby vápna)  a využití energie z odpadů v jediném průmyslovém procesu: ve výrobě cementu. Kromě vyrobeného produktu je výsledkem i to, že 100 % odpadu je zužitkováno, aniž by vznikaly další zbytky, které by vyžadovaly další skládkování.

Více zde: Využití energie a zdrojů

A to vše za plnění přísných emisních limitů a norem k ochraně životního prostředí.

Monitorování emisí

Povinnost měřit emise znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší je dána legislativou ČR. Veškeré informace o četnosti, limitech a látkách, které měřit, je rovněž v Integrovaném povolení, schvalovaném Krajským úřadem Ústeckého kraje. Lafarge Cement, a.s. má povinnost měřit jak kontinuálně, tak periodicky akreditovanou laboratoří.

 

Kontinuální měření emisí

Cementárna je povinna měřit kontinuálně SO2, NOx, NH3,TZL (tuhé znečišťující látky neboli prach), TOC (celkový organický uhlík) a CO. Výpočet a vyhodnocování je zajišťováno programem, který splňuje veškeré legislativní požadavky. Samotné měření probíhá v analyzátorech umístěných na vstupu plynů do komína.

  

Měření akreditovanou laboratoří

Četnost měření ostatních látek a ověřování kontinuálního měření je dle legislativy rozděleno do několika časových fází: 2x, 1x za rok a 1x3 roky

Měření provádí akreditovaná laboratoř. Protokoly z těchto jednorázových měření jsou poskytovány České inspekci životního prostředí.

 

Další měření

V případě nového typu paliva je nutná spalovací zkouška, při které se měří látky dle podmínek integrovaného povolení.

Za uplynulý rok je rovněž povinnost ohlašovat množství vypouštěných znečišťujících látek a provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší (ohlašování probíhá přes integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - ISPOP).

Pro vybrané látky je navíc vedena veřejná evidence, tzv. integrovaný registr znečištění pro všechny zdroje v ČR. Je dostupný na internetových stránkách http://www.irz.cz.

Další údaje o produkovaném znečištění je možné získat na stránkách hydrometeorologického úřadu http://www.chmi.cz.

Na emise z naší výroby se můžete jednoduše podívat i vy. Jejich úroveň v porovnání s platnou legislativou je k dispozici zde: