Boj proti změně klimatu

 

Chránit klima prostřednictvím celého řetězce hodnot

21. století bude definováno výzvami spojenými se změnou klimatu, ve kterých může stavebnictví hrát významnou roli. Pro LafargeHolcim vyžadují tyto globální otázky spolupráci na řešeních, která jde dále, než jsou naše ambiciózní snahy spojené s naším výkonem. Skupina se zavázala snížit emise CO2 v rámci celého výrobního procesu.

 

LafargeHolcim se zavazuje reagovat v rámci celého řetězce výroby stavebních materiálů, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí a maximalizovalo vytváření hodnot.

Jako nejvíce pokročilé skupiny v tomto sektoru je přístup LafargeHolcim založen na vytváření, sledování a hlášení úspor v produkci skleníkových plynů prostřednictvím vlastních řešení výrobního cyklu.

 

Přispívání k energetické efektivitě staveb

Dnes je více než 90 % celkové spotřebované energie použito na vytápění, osvětlení a klimatizaci (zdroj: International Energy Agency). Existující technologie, včetně řešení výroby cementu a betonu mohou snížit tuto energii o 60-80 %.

LafargeHolcim vyvinula nejrůznější řešení ke zlepšení energetické efektivity budov, jako například:

 • cement s nízkým obsahem uhlíku, například SolidiaTM, Optimo, Aether® a řada cementů s nízkým obsahem slinku,
 • recyklované kamenivo, například AggneoTM vysocekvalitní recyklované kameniva a služby,
 • beton se špičkovými vlastnostmi, jako je Thermedia®, Ecoterm® a
 • efektivní stavební systémy.

Omezení emisí při našich výrobních procesech, včetně nepřímých emisí

LafargeHolcim neustále pracuje na snížení spotřeby energie a emisí CO2 na všech stupních výrobního procesu, kde je to proveditelné a ekonomicky možné:

 • Dokonalé zvládnutí výrobního procesu, včetně zlepšení hospodaření s energiemi a zachycení a recyklaci tepelné energie zpět do procesu.
 • Neustálé snižování obsahu slinku v cementu podle požadavků zákazníků zaváděním minerálních komponent s nižším obsahem uhlíku, jako je pucolán, vysokopecní struska nebo popílek z energetického průmyslu.
 • Využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, solární energie nebo biomasa ke snížení emisí CO2 spojených s výrobou energie.

 

Snížení emisí spojených s výrobou a přepravou materiálů prostřednictvím přepravy po železnici a vodních tocích a zlepšením efektivity silniční nákladní dopravy.

Prosazování a podpora odpovědné politiky související s klimatem a spotřebou energií

Prosazování začíná být velmi důležité, aby se podpořila efektivita hospodaření s energií a inovace v rámci celého procesu. Prostřednictvím každodenního kontaktu s odpovědnými orgány, vydávání strategických cílů a účasti ve společnostech podporuje LafargeHolcim přístup, který zahrnuje:

 • rozumnou cenu za emise uhlíku,
 • progresivní vytvoření rovnováhy mezi místní výrobou a importem,
 • předvídatelnost právního prostředí, které podporuje dlouhodobé investice řešení emisí uhlíku.

 

Naše nejvyšší vedení je také zapojeno do prosazování:

 • Bruno Lafont, spolupředseda představenstva LafargeHolcim se podílí na vedení projektu Efektivita spotřeby energií v budovách 2 (EEB2) - druhé fáze projektu, který je zaměřen na transformaci stavebního sektoru a dosažení 60% omezení spotřeby energie do roku 2050.

    Je také předseda pracovní skupiny Evropský kulatý stůl průmyslníků (ERT), Pracovní skupina spotřeby energie

a změny klimatu a je členem výkonného výboru Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD).

 • Prostřednictvím svých původních společností je LafargeHolcim společným zakladatelem iniciativy Udržitelný cement (CSI).
 

Monitorování emisí

Povinnost měřit emise znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší je dána legislativou ČR. Jedná se o vyhlášku 205/2009 Sb. a při spoluspalování odpadů určuje limity a podmínky měření těchto emisí nařízení vlády 354/2002 Sb. Veškeré informace o četnosti, limitech a látkách, které měřit, je rovněž v Integrovaném povolení, schvalovaném Krajským úřadem Ústeckého kraje. Lafarge Cement, a.s. má povinnost měřit jak kontinuálně, tak periodicky akreditovanou laboratoří.

 

Kontinuální měření emisí

Cementárna je povinna měřit kontinuálně SO2, NOx, TZL (tuhé znečišťující látky neboli prach), TOC (celkový organický uhlík) a CO. Výpočet a vyhodnocování je zajišťováno programem, který splňuje veškeré legislativní požadavky. Samotné měření probíhá v analyzátorech umístěných na vstupu plynů do komína.

  

Měření akreditovanou laboratoří

Četnost měření ostatních látek a ověřování kontinuálního měření je dle legislativy rozděleno do několika časových fází: 2x, 1x za rok a 1x3 roky

Měření provádí akreditovaná laboratoř. Protokoly z těchto jednorázových měření jsou poskytovány České inspekci životního prostředí.

 

Další měření

V případě nového typu paliva je nutná spalovací zkouška, při které se měří látky dle podmínek integrovaného povolení.

 

Za uplynulý rok je rovněž povinnost ohlašovat množství vypouštěných znečišťujících látek a provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší (ohlašování probíhá přes integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - ISPOP).

 

Pro vybrané látky je navíc vedena veřejná evidence, tzv. integrovaný registr znečištění pro všechny zdroje v ČR. Je dostupný na internetových stránkách www.irz.cz.

 

Další údaje o produkovaném znečištění je možné získat na stránkách hydrometeorologického úřadu www.chmi.cz.

 

V kontextu Ústeckého kraje tvoří roční emise čížkovické cementárny jen zlomek celkového znečištění. 

Zdroj: www.chmi.cz

Emise prachu (TZL) na Litoměřicku

Zaostříme-li na Litoměřicko a vyjdeme-li z veřejně dostupných informací Českého hydrometeorologického ústavu, v roce 2013 činily emise prachu ze stacionárních zdrojů (opominuli jsme tedy dopravu) 435 t/rok, přičemž podíl čížkovické cementárny na emisích prachu činil 2,38 %.

Pohled na elektrostatický odlučovač shora

Během zimních oprav 2012 proběhla
kompletní oprava elektrofiltru včetně
změny řízení filtru. To přináší vyšší
účinnost filtru a tím snížení emisí prachu.