Trvale udržitelný rozvoj

 

Tato strategická koncepce je u nás zakotvena jednak v národní směrnici environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, jejíž naplňování je každoročně zkoumáno autorizovanou společností. Dále v zásadách Environmentální politiky skupiny LafargeHolcim, která platí ve všech výrobních jednotkách skupiny po celém světě.   

 

A co to znamená v praxi?

Investujeme do stále šetrnější výroby vůči životnímu prostředí. Využíváme nejlepších dostupných technologií BAT (Best Available Techniques). Zároveň soustavně investujeme do opatření, která umožňují snižovat emise. V roce 2018 jsme kompletně zrekonstruovali filtr spalin do komína a tím se podařilo snížit emise prachu na úplné minimum. V současné době také realizujeme plán snížení hlukové zátěže, kdy do jednotlivých opatření budeme do konce roku 2020 investovat celkem téměř 19 mil. Kč. Nyní se také chceme začít zabývat zlepšením vzhledu cementárny.

 

Neustále inovujeme výrobkové portfolium  a optimalizujeme jednotlivé druhy cementů a maltovinových pojiv. Podíl vyráběných portlandských cementů CEM I se za posledních 15 let snížil z někdejších více než 70 % na současných necelých 24 %. Tyto cementy byly nahrazeny především portlandskými cementy směsnými, které díky nižším emisím CO2 na tunu cementu znamenají i výrazně nižší dopad na životní prostředí. 

 

Pohled na rekultivovanou krajinu u Vrbičan

Rekultivujeme vytěžené části lomu podle dlouhodobého plánu. Na vytěžený prostor se vrací skrývka a ornice a pozemky se průběžně vrací půdnímu fondu k zemědělskému  využití. Pokud se příští generace budou stále ještě zabývat zemědělstvím, zanecháme jim prostor pro tuto činnost ve výborné kondici. 90% z celkové plochy rekultivace tvoří plocha zemědělská, ve zbývající části budou vytvořeny podmínky pro vznik krajinných prvků blízkých přírodě (nezemědělská rekultivace představuje 10 % z celkové plochy). tzn. remízky, jezírko do něhož budou vyústěny občasné vodoteče s funkcí melioračních rýh. Napříč rekultivovanou plochou jsou plánované biokoridory propojující biocentra v okolí stávajícího lomu. Tyto prvky v krajině jsou příslibem též větší druhové rozmanitosti.

 

Pokud hovoříme o biodiverzitě - staráme se aby i příští generace měly možnost osobně zažít některé živočišné druhy, které jsou v současnosti na ústupu. Kromě toho, že rozsáhlý areál cementárny a lomu sám o sobě poskytuje dostatečný prostor, klid a loviště řadě druhů ptactva, ve spolupráci s Českou společností ornitologickou pracujeme přímo na záchraně některých ohrožených druhů. Cíleně jsme vytvořili podmínky pro hnízdění vzácného Sokola stěhovavého na našem hlavním komíně a také pomáháme zachovat ubývající populaci Sýčka obecného.

 

Šetříme ztenčující se zásoby fosilních paliv.  Naše výroba je energeticky náročná,  ale umožňuje původně používaná fosilní paliva nahradit těmi alternativními. Podmínky v naší technologii vytváří optimální prostor pro ekologickou likvidaci některých druhů odpadů. Šetříme tím místo na skládkách, podíleli jsme se na úspěšném řešení některých ekologických zátěží. Naposledy kalů z Ostravy. Pro představu: v letech 2012-2017 jsme zlikvidovali 110 tisíc tun paliva Geobal vyrobeného z ostravských kalů bez zvýšeného dopadu na životní prostředí! Pomohli jsme tím státu řešit ekologickou zátěž a za tu dobu jsme přitom ušetřili 70 tis. tun fosilního paliva – uhlí a 40 tis. tun vápence z našeho lomu.

 

Preferujeme lokální zdroje. Dáváme práci lidem z našeho regionu. Snažíme se být dobrým sousedem. Nasloucháme a aktivně řešíme podněty z našeho okolí, které obdržíme. Podporujeme řadu aktivit v naší oblasti. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje jmenujme alespoň čtyřletý ekologický projekt vybudování biokoridorů na katastrálním území sousední obce Chotěšov. Projekt byl dokončen v roce 2015, byl podporovaný EU a cementárna obci zajistila spolufinancování ve výši 4 mil. Kč.