Slovník

 

B

Beton

Beton je stavební materiál vyrobený ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, přísad a /nebo příměsí nebo bez nich.

Beton s rozptýlenou výztuží

Beton vyztužený vlákny. Délka a druh vláken předurčují vlastnosti betonu které jsou vlákny modifikovány. Nejčastěji se používají vlákna kovová pro zvýšení odolnosti betonu proti vzniku trhlin a vlákna polypropylenová pro zvýšení odolnosti betonu vůči požáru.

 

C

CO2

Oxid uhličitý je jedním z tzv.skleníkových plynů. Vzniká při spalování organických látek, tepelným rozkladem uhličitanových surovin a v respiračním systému zvířat a rostlin.

Při výrobě cementu vzniká CO2:

  • z cca 60% při tepleném rozkladu vápenců vdůsledku fyzikálně-chemické transformace surovin při vysokých teplotách,
  • z cca 40 % při spalování paliv při výpalu slínku vpeci při teplotách okolo 1500°C.

 

Cement

Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka která po smíchání s vodou tuhne a tvrdne. Cement se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým a dalšími složkami. Cement se nejčastěji používá pro výrobu betonů a malt.

F

Fotovoltaický článek

Fotovoltaický článek je elektronická součástka, která generuje elektrické napětí, pokud je vystavena světlu - proto je možné ji využít při výrobě elektřiny. Tyto články vytvářejí stejnosměrný proud o průměrném napětí 0,5V.

 

G

Geotermální tepelné čerpadlo

Geotermální tepelné čerpadlo využívá přirozené teplo v zemi pod hloubkou, kde půda již nezamrzá, k vyhřívání prostor nad zemí přesto, že podle termodynamických principů by se toto teplo mělo rozpustit při kontaktu s chladnějším vzduchem.

 

Granularizace

Jedná se o techniku, která zlepšuje kompaktnost a odolnost betonu a snižuje porozitu. Je založena na principu záměny vody za jemná a ultrajemná zrna, která vyplní prostory mezi velkými zrny. Výsledkem je konzistentní a homogennější beton, který je po zatuhnutí mnohem kompaktnější.

 

K

Kamenivo

Kamenivo je tvořené malými úlomky horniny (0,08 až 80 mm) minerálního původu.

Používá se pro výrobu betonů a dalších stavebních směsí.

M

Malta

Malta je směs cementu, písku (inertní složka, která představuje hlavní masu materiálu) a vody, která může být doplněna aditivy, doplňky a barevnými pigmenty. Oproti betonu neobsahuje malta kamenivo. Může být připravena na místě nebo dopravena z výrobního závodu. Malta slouží k pojení (do řezu nebo spojených prvků), plášťování (vytváření povlaků na stěnách, podlahách nebo jiných površích, například odolných proti vodě) a pro další účely, například spojování, základní omítky, těsnění a ucpávání.

 

N

Nanotechnologie

Všechny studie a procesy, které se týkají výroby nebo úpravy konstrukcí, zařízení a materiálů v měřítku nanometrů 10(-9).

 

P

Popílek

Práškový materiál, který se získává odlučováním kouřových plynů topenišť otápěných práškovým uhlím. Má pucolánové a popř. i hydraulické vlastnosti. Používá se jako hlavní nebo doplňující složka cementu, nebo jako příměs do betonu.

Prefabrikace

Výroba betonových dílů staveb ve výrobním závodě. Transport těchto dílů následuje až po vytvrdnutí betonu.

Přísady

Materiál, který upravuje vlastnosti čerstvého nebo ztvrdlého betonu, přidávaný během míchání betonu v malém množství v poměru ke hmotnosti cementu. Definice a požadavky na přísady do betonu jsou specifikované v ČSN EN 934-2. Mezi nejčastěji používané patří přísady vodoredukující/plastifikační, provzdušňovací, stabilizační, přísady modifikující tuhnutí a tvrdnutí.

Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie je novým konceptem v oblasti environmentálního managementu. Základní ideou je zlepšení způsobu integrace environmentáních faktorů (energetické zdroje, přírodní suroviny apod.) do obchodní strategie. Průmyslová ekologie je inspirována cyklickým způsobem, jakým fungují přírodní ekosystémy. Stejně tak, jako příroda prochází cykly vzniku, zániku a recyklace, i průmyslový odpad z některých oborů může sloužit jako surovina nebo palivo pro jiné odvětví.

 

Pucolány

Pucolány jsou přírodní křemičité nebo křemičito-hlinité látky. Pucolány po smíchání s vodou netvrdnou, avšak jsou li jemně semlety reagují za přítomnosti portlandského slínku na látky, které se podílejí na tvorbě pevnosti. Používají se jako hlavní nebo doplňkové složky cementů.

R

Reologie

Tento pojem je odvozen z řeckých slov „rheo" (téci) a „logos" (studovat). Reologie je věda o tečení (plasticitě, elasticitě, viskozitě a tečení) deformovatelných materiálů. V architektuře reologie slouží ke studiu deformací základů. Mezi další aplikace patří studie sesuvů půdy v geofyzice a deformace základů v geomechanice.

S

Samozhutnitelný beton (Self compacting concrete) SCC

Samozhutnitelný beton je vysoce tekutý beton, který vyplní formu působením gravitace bez nutnosti vibrování či jiného způsobu zhutňování. Vysoká tekutost betonu je docílena příměsemi a superplastifikačními přísadami. Samozhutnitelný beton je často používán pro výrobu tenkostěnných či hustě vyztužených prvků a při požadavku na vysokou kvalitu povrchu. Eliminací hlučného vibrování také přispívá ke zlepšování pracovního prostředí.

Slínek

Slínek je meziprodukt při výrobě cementu. Vyrábí se výpalem surovinové směsi (jemně mletý vápenec s dalšími složkami) v rotačních pecích při teplotách kolem 1450 °C. Podle druhu  obsahuje cement 20 % až 95 % slínku.

Struska

Struska je vedlejší produkt při tavení železné rudy ve vysokých pecích. Je tvořena převážně oxidy vápenatým, hořečnatým a křemičitým. Používá se jako hlavní nebo doplňující složka cementu, nebo jako příměs do betonu. Struska zvyšuje odolnost betonu vůči chemicky agresivnímu prostředí.

Superplastifikátor

Superplastifikátor je přísada přidávaná do betonů a malt. Kromě zvýšení zpracovatelnosti (tekutosti) mají superplastifikátory vliv i na časový průběh tuhnutí a tvrdnutí.

T

Tepelná setrvačnost

Tento pojem určuje kapacitu materiálu akumulovat a skladovat tepelnou energii, kterou lze následně za určitou dobu uvolnit zpět.

 

Tepelný most

Tepelné mosty jsou takové oblasti pláště budov, které mají velmi nízký tepelný odpor. Jsou způsobeny nedostatečnou tepelnou izolací a významnou měrou se podílí na tepelných ztrátách budovy.

 

Tvárnost

Tvárností se označuje schopnost materiálu natáhnout se nebo ohnout se, aniž by došlo k jeho prasknutí. Materiál, který není tvárný, je křehký.

 

U

Udržitelné stavebnictví

Tímto termínem rozumíme omezení dopadu staveb a konstrukcí na životní prostředí při současném zlepšování jejich vlastností s ohledem na estetiku, udržitelný rozvoj, životnost a pevnost. Postupy udržitelného stavebnictví se aplikují v celém životním cyklu budovy, počínaje výběrem vhodných materiálů až po demolici a recyklaci.

Udržitelné stavebnictví se týká především:

využití recyklovatelných materiálů při zachovávání přírodních zdrojů,

integrace obnovitelných zdrojů energie do konstrukce budovy,

optimalizace obnovitelných zdrojů energie.

V

Vápno

Vápno je anorganické pojivo, které se získává kalcinací vápence. Vápno dělíme do dvou kategorií v závislosti na tom, zda tuhne působením oxidu uhličitého (hašené vápno) nebo vody (hydraulické vápno).