Slovník

 
 • A
 • B
 • C
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • P
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z

A

Akustika

Věda o zvuku, včetně jeho vytvoření, šíření a detekci. Dále se termín vztahuje také na postupy určené pro zlepšení kvality šíření zvuku uvnitř budov a ostatních konstrukcí. Sádrovec má vynikající akustické vlastnosti.

 

B

Bauxit

Bauxit je hlinitanová ruda. Je pojmenována podle města Baux-de-Provence ve Francii, kde byla poprvé objevena.

 

Beton

Beton je stavební materiál vyrobený ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, přísad a /nebo příměsí nebo bez nich.

Beton s předpjatou ocelovou výztuží

Betony se zvýšenou odolností proti mechanickému namáhání docílenou předepnutím ocelové výztuže. Mechanické předepnutí výztuže se provádí před zabetonováním dílce nebo předepnutím výztuže umístěné v otvorech již vybetonované konstrukce (dodatečné předpínání).

 

Beton s rozptýlenou výztuží

Beton vyztužený vlákny. Délka a druh vláken předurčují vlastnosti betonu které jsou vlákny modifikovány. Nejčastěji se používají vlákna kovová pro zvýšení odolnosti betonu proti vzniku trhlin a vlákna polypropylenová pro zvýšení odolnosti betonu vůči požáru.

 

Betonárna

Betonárna je průmyslový celek ve kterém je vyráběn čerstvý beton. Suroviny jsou dávkovány do míchacího zařízení ve kterém je z nich vyrobena homogenní betonová směs. Čerstvý beton je následně dopravován autodomíchávačem na místo zpracování.  

Bituminový beton / živičný beton

Bituminové betony jsou vyrobeny ze štěrku, písku, výplně a bitumenu (ropný produkt), který funguje jako pojivo. Obecně se používají jako svrchní vrstva na silnicích.

 

Blokování hoření

Materiál blokuje hoření pokud zcela zabraňuje vzniku požáru nebo zpomaluje hoření přírodně hořlavého objektu. Tyto vlastnosti lze získat buď přidáním chemikálií do objemu materiálu nebo povrchovou aplikací materiálu blokující hoření. Sádrovec má vlastnosti materiálu blokující hoření.

 

C

CO2

Oxid uhličitý je jedním z tzv.skleníkových plynů. Vzniká při spalování organických látek, tepelným rozkladem uhličitanových surovin a v respiračním systému zvířat a rostlin.

Při výrobě cementu vzniká CO2:

 • z cca 60% při tepleném rozkladu vápenců vdůsledku fyzikálně-chemické transformace surovin při vysokých teplotách,
 • z cca 40 % při spalování paliv při výpalu slínku vpeci při teplotách okolo 1500°C.

 

Cement

Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka která po smíchání s vodou tuhne a tvrdne. Cement se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým a dalšími složkami. Cement se nejčastěji používá pro výrobu betonů a malt.

F

Formy (bednění)

Bednění je dočasná forma, do které je kapalný beton nalit. Po zatuhnutí betonu se odstraní. Forma musí mít dostatečnou pevnost a nosnost, aby byla schopna udržet hmotnost a/nebo tlak mokrého betonu, aniž by nedošlo ke změně jejího původního tvaru.

 

Fotovoltaický článek

Fotovoltaický článek je elektronická součástka, která generuje elektrické napětí, pokud je vystavena světlu - proto je možné ji využít při výrobě elektřiny. Tyto články vytvářejí stejnosměrný proud o průměrném napětí 0,5V.

 

G

Geotermální tepelné čerpadlo

Geotermální tepelné čerpadlo využívá přirozené teplo v zemi pod hloubkou, kde půda již nezamrzá, k vyhřívání prostor nad zemí přesto, že podle termodynamických principů by se toto teplo mělo rozpustit při kontaktu s chladnějším vzduchem.

 

Granularizace

Jedná se o techniku, která zlepšuje kompaktnost a odolnost betonu a snižuje porozitu. Je založena na principu záměny vody za jemná a ultrajemná zrna, která vyplní prostory mezi velkými zrny. Výsledkem je konzistentní a homogennější beton, který je po zatuhnutí mnohem kompaktnější.

 

H

Hydraulické pojivo

Jemně mletá anorganická látka, která smísením s vodou tvoří kaši schopnou tuhnout a tvrdnout. Tuhnutí a tvrdnutí hydraulických pojiv je způsobeno hydratačními reakcemi.

J

Jádrová omítka

Jádrová omítka je vrstva malty, která se aplikuje na stěnu za účelem zlepšení vlastností a vzhledu. Ochraňuje stěnu před působením povětrnostních vlivů, pomáhá izolovat. Sestává se z pojiva (vápna, sádry, cementu), kameniva a v některých případech také pigmentu kvůli dosažení určité barvy.

 

K

Kamenivo

Kamenivo je tvořené malými úlomky horniny (0,08 až 80 mm) minerálního původu.

Používá se pro výrobu betonů a dalších stavebních směsí.

Kyótský protokol

Kyótský protokol se snaží bojovat se změnou klimatu omezením emisí oxidu uhličitého. V platnosti je od února 2005, doposud jej ratifikovalo více než 150 zemí, nikoliv však například USA.

V rámci protokolu se průmyslové země zavázaly do roku 2012 snížit své emise CO2 o 5,2 % oproti úrovni z roku 1990.

 

Křemičitý úlet

Křemičitý úlet je tvořen převážně amorfním oxidem křemičitým. Jedná se o vedlejší produkt výroby křemičitých slitin. Používá se jako hlavní či doplňující složka cementů, nebo jako příměs do betonu.

L

Látky s latentně hydraulickými nebo pucolánovými vlastnostmi

Anorganické látky používané při výrobě cementů společně s portlandským slínkem. Tyto látky modifikují vlastnosti cementu a podílejí se snižování negativních dopadů výroby cementu na životní prostředí - snižují množství portlandského slínku a tím  vyprodukované množství CO2.

 

M

Malta

Malta je směs cementu, písku (inertní složka, která představuje hlavní masu materiálu) a vody, která může být doplněna aditivy, doplňky a barevnými pigmenty. Oproti betonu neobsahuje malta kamenivo. Může být připravena na místě nebo dopravena z výrobního závodu. Malta slouží k pojení (do řezu nebo spojených prvků), plášťování (vytváření povlaků na stěnách, podlahách nebo jiných površích, například odolných proti vodě) a pro další účely, například spojování, základní omítky, těsnění a ucpávání.

 

P

Plnivo

Inertní, jemně drcený materiál, který se používákvůli snížení ceny a v některých případech změně fyzikálních charakteristik.  

Popílek

Práškový materiál, který se získává odlučováním kouřových plynů topenišť otápěných práškovým uhlím. Má pucolánové a popř. i hydraulické vlastnosti. Používá se jako hlavní nebo doplňující složka cementu, nebo jako příměs do betonu.

Portlandský cement

Jméno Portlandský pochází z poloostrova ve Velké Británii.

Šedý kámen v této oblasti má složení a vzhled podobný cementu. Portlandský cement je označení základního vysoce efektivního hydraulického cementu. Získá se drcením slinku, který je vyroben spálením pečlivě vybrané směsi vápence, křemičitanů, hlinitanů a v některých případech i jiných ingrediencí.

 

Prefabrikace

Výroba betonových dílů staveb ve výrobním závodě. Transport těchto dílů následuje až po vytvrdnutí betonu.

Přísady

Materiál, který upravuje vlastnosti čerstvého nebo ztvrdlého betonu, přidávaný během míchání betonu v malém množství v poměru ke hmotnosti cementu. Definice a požadavky na přísady do betonu jsou specifikované v ČSN EN 934-2. Mezi nejčastěji používané patří přísady vodoredukující/plastifikační, provzdušňovací, stabilizační, přísady modifikující tuhnutí a tvrdnutí.

Pucolány

Pucolány jsou přírodní křemičité nebo křemičito-hlinité látky. Pucolány po smíchání s vodou netvrdnou, avšak jsou li jemně semlety reagují za přítomnosti portlandského slínku na látky, které se podílejí na tvorbě pevnosti. Používají se jako hlavní nebo doplňkové složky cementů.

S

Samonivelační hmoty

Vysoce tekuté stavební materiály (stěrky, betony) vytvářející hladký vodorovný povrch bez nutnosti použití vibračních či jiných dokončovacích prací. Používají se pro vytvoření finálních vrstev vodorovných konstrukcí.

 

Samozhutnitelný beton (Self compacting concrete) SCC

Samozhutnitelný beton je vysoce tekutý beton, který vyplní formu působením gravitace bez nutnosti vibrování či jiného způsobu zhutňování. Vysoká tekutost betonu je docílena příměsemi a superplastifikačními přísadami. Samozhutnitelný beton je často používán pro výrobu tenkostěnných či hustě vyztužených prvků a při požadavku na vysokou kvalitu povrchu. Eliminací hlučného vibrování také přispívá ke zlepšování pracovního prostředí.

Slínek

Slínek je meziprodukt při výrobě cementu. Vyrábí se výpalem surovinové směsi (jemně mletý vápenec s dalšími složkami) v rotačních pecích při teplotách kolem 1450 °C. Podle druhu  obsahuje cement 20 % až 95 % slínku.

Struska

Struska je vedlejší produkt při tavení železné rudy ve vysokých pecích. Je tvořena převážně oxidy vápenatým, hořečnatým a křemičitým. Používá se jako hlavní nebo doplňující složka cementu, nebo jako příměs do betonu. Struska zvyšuje odolnost betonu vůči chemicky agresivnímu prostředí.

Superplastifikátor

Superplastifikátor je přísada přidávaná do betonů a malt. Kromě zvýšení zpracovatelnosti (tekutosti) mají superplastifikátory vliv i na časový průběh tuhnutí a tvrdnutí.

Syntetický sádrovec

Zdroje přírodního sádrovce jsou omezené. Sádrovec, který vzniká jako vedlejší produkt při průmyslových výrobách, představuje vhodnou alternativu k neobnovitelnému přírodními zdroji.

Hlavními zdroji jsou výroba kyseliny fosforečné, výroby ostatních minerálních kyselin, odsíření plynů, neutralizace kyselých vod (kyselina sírová) z průmyslu výroby oxidu titaničitého a podobně.

 

Z celkového počtu 60 miliónů tun sádrovce, které je každý rok na světě vyrobeno, téměř polovina pochází ze syntetických zdrojů.

T

Tvárnost

Tvárností se označuje schopnost materiálu natáhnout se nebo ohnout se, aniž by došlo k jeho prasknutí. Materiál, který není tvárný, je křehký.

 

U

Udržitelné stavebnictví

Tímto termínem rozumíme omezení dopadu staveb a konstrukcí na životní prostředí při současném zlepšování jejich vlastností s ohledem na estetiku, udržitelný rozvoj, životnost a pevnost. Postupy udržitelného stavebnictví se aplikují v celém životním cyklu budovy, počínaje výběrem vhodných materiálů až po demolici a recyklaci.

Udržitelné stavebnictví se týká především:

využití recyklovatelných materiálů při zachovávání přírodních zdrojů,

integrace obnovitelných zdrojů energie do konstrukce budovy,

optimalizace obnovitelných zdrojů energie.

V

Vápno

Vápno je anorganické pojivo, které se získává kalcinací vápence. Vápno dělíme do dvou kategorií v závislosti na tom, zda tuhne působením oxidu uhličitého (hašené vápno) nebo vody (hydraulické vápno).

Vysokohodnotný vláknobeton

Beton s vysokou mechanickou pevností a odolností dosaženou přísadami, příměsemi a rozptýlenou výztuží.

 

Vyztužený beton

Vyztužený beton je kompozitní materiál složený z betonu a výztuže (nejčastěji ocelové pruty). Beton má vysokou pevnost v tlaku, ale je méně odolný proti tahovým napětím a ohybu. Naproti tomu ocel má vysokou pevnost v tahu. Vyztužený beton využívá těchto různých vlastností spojením oceli a betonu a vytvořením materiálu s vysokou odolností proti tlaku i tahu.

 

Z

Základy

Základy objektu rozkládají jeho hmotnost a zajišťují jeho stability. Jsou vyrobeny z litého betonu. Konstrukce základů jim musí umožnit nést hmotnost konstrukce a zamezit posunu v horizontálním i vertikálním směru.