Průmyslová ekologie

 

Skupina Lafarge vynakládá nemalé úsilí na zpomalení úbytku neobnovitelných zdrojů a proto se od 70. let minulého století zapojuje do průmyslové ekologie, jejíž cílem je změnit průmyslové postupy tak, aby odpad jednoho výrobního procesu byl zdrojem pro jinou technologii.

Proč hledat využití pro odpad?

Skupina Lafarge se dlouhodobě snaží sladit potřeby průmyslové výroby a ochrany životního prostředí. Využití odpadu jako alternativní palivo nebo surovinu umožňuje Skupině:

 • Omezit emise skleníkových plynů snížením spotřeby neobnovitelných surovin a fosilních paliv (ropa, uhlí, apod.).
 • Diverzifikací energetických zdrojů a omezením nákladů na energii dosáhnout omezení závislosti na tradičních palivech.
 • Recyklováním odpadu, který by jinak bylo nutné zpracovat a likvidovat, slouží celé společnosti a životnímu prostředí.

V rámci Skupiny Lafarge za poslední tři roky vzrostl podíl využití alternativních paliv o 30%. V roce 2010 využívalo 84% výrobních závodů alternativní paliva a to umožnilo Skupině zredukovat hrubé emise skleníkových plynů o 21,7%.

Hospodářství kapalných odpadů

CO2 a cement

Proč při výrobě cementu vzniká CO2?

Výroba cementu je zdrojem zhruba 5% globálních emisí CO2. Průmysl výroby cementu je přirozeným zdrojem CO2:

 • 60% emisí je způsobeno transformací surovin za vysoké teploty (dekarbonizace vápence).
 • 40% emisí je z paliv.

Alternativní paliva

Odpadní materiály mohou být velmi užitečnou alternativou k fosilním palivům. Obecně jsou alternativní paliva odpadem nebo vedlejším produktem průmyslu a zemědělství (biomasa):

 • vysloužilé pneumatiky
 • odpadní oleje
 • stabilizační kaly (sludge)
 • drcená umělá hmota, textil apod.
 • masokostní moučka
 • slupky slunečnicových semínek, slupky kávovníků, rýže

Všechny tyto produkty lze využít jako alternativní paliva a bezpečně pálit v rotační peci na výrobu slínku. Tímto způsobem se odbourává nutnost zpracovávat odpad a omezují se emise CO2. Technologie výroby slínku v rotační peci zajišťuje bezpečnou a bezodpadovou likvidaci.

 

V současné době se alternativní palivo podílí 10,7 % na celkovém objemu paliv Skupiny ve všech divizích.

 

Kyótský protokol

Kyótský protokol je zaměřený na boj se změnou klimatu omezením emisí oxidu uhličitého. Je platný od roku 2005 a byl ratifikován 150 zeměmi. Úroveň závazků jednotlivých vlád je rozdílná.

Průmyslově vyspělé země se v rámci protokolu zavázaly do roku 2012 snížit emise CO2 o 5% oproti roku 1990.

Rozvojové země nemají stanovený závazek, ale jsou vyzvány, aby si stanovily program redukce emisí CO2, který mohou podle systému Clean Development Mechanism (CDM) použít k vytvoření kreditu.

 

Mechanismus čistého vývoje (CDM)

Lafarge se aktivně podílí na systému Mechanismus čistého vývoje (CDM), který byl v rámci Kyótského protokolu iniciován.

Tyto mechanismy podporují implementaci nejlepších dostupných technologií v rozvojových zemích poskytováním uhlíkových kreditů těm společnostem, které financují projekty udržitelného rozvoje. Například:

 • Malajsie: 5% tepelné energie nutné pro provoz cementáren Rawang a Kanthan pochází z biomasy,
 • Maroko: větrné turbíny zajišťují 50% elektřiny pro cementárny Tétouan.

Zkušenosti Lafarge v řešení problémů s odpadem

 

Zkušenosti Skupiny Lafarge pomáhají řešit problémy s odpadem.

Při využívání odpadních materiálů nelze improvizovat. Skupina Lafarge zavedla přísnou kontrolu kvality odpadů a systém školení pro inženýry, techniky a předáky. Tímto způsobem je stále zvyšován podíl alternativních paliv při dodržování požadavků technologických procesů. V tomto ohledu dále velmi aktivně přispívají výzkumné a vývojové týmy Skupiny.

Ve výrobních procesech využívá Skupina profesionální strategii vyvinutou na základě zkušeností a perfektní organizace, jak na celoskupinové úrovní tak jednotlivých výrobních jednotek. Skupina dále podporuje partnerství s místními specialisty na zpracování odpadu. Skupina Lafarge získala podíl ve společnosti Systech, významnou firmou zabývající se zpracováním odpadu v Severní Americe.