Výrobní proces

 

Sledujte každý krok v postupu výroby cementu od vápencového lomu až po konečný výrobek

Schéma výroby cementu

Krok 1: těžba

Surovinou používanou pro výrobu cementu v Čížkovicích je vápencový slín, který se těží povrchově v nedalekém lomu. Vytěžený slín je přímo v lomu drcen.

 

Krok 2: výpal slínku

Rozdrcený materiál je pásovým dopravníkem přepraven na skládku suroviny v areálu cementárny.

Požadovaná směs základní suroviny a korekčních přísad je v surovinové mlýnici rozemleta na jemnou surovinovou moučku. Poté je uskladněna v homogenizačních silech a homogenizována.

Surovinová moučka se před vstupem do rotační pece předehřívá ve výměníku. Výpal probíhá při teplotách 1400 - 1500 °C. Na výpadu z pece dojde k rychlému ochlazení.

Tím se vyrobí slínek, základní materiál nutný pro výrobu každého typu cementu.

 

Pásové dopravníky z lomu do cementárny


Pásové dopravníky z lomu do cementárny

CO2 a cement

Proč při výrobě cementu dochází k vytváření CO2?

Cementárny se podílejí na celosvětové produkci CO2 5%. Průmysl výroby cementu je přirozený zdroj CO2:

  • 60% emisí je zapříčiněno transformací surovin při vysoké teplotě („dekarbonizace" vápence),
  • 40% je vytvořeno v důsledku spalovány, nutného k zahřátí pecí na 1500°C.

Spolehlivost pece

Zajištění dobrého výnosu

Koeficient spolehlivosti pece se vypočte porovnáním počtu hodin odstávek s celkovým počtem hodin provozu.

Zlepšení tohoto ukazatele je klíčem k dosažení vyššího výnosu a cílů produktivity, ustavených v programu Excellence 2008. Toto úsilí se vyplatilo, když v případě Lafarge Cement France došlo ke zvýšení efektivity pece z 92,8 % v roce 2002 na 96,5 % v 2006.

Krok 3: mletí cementu

Hotový slínek je uskladněn v silech. Odtud je dopraven do cementové mlýnice, kde je semlet společně s energosádrovcem jako regulátorem tuhnutí na velmi jemný prášek. V průběhu mletí je možno přidávat další složky (vápenec, popílek, strusku), případně i různé aditiva, v závislosti na požadovaném druhu cementu.

 

Recyklace

Recyklace materiálů ve výrobě cementu

Podíl hlavních a doplňkových složek s výjimkou slínku činil v roce 2008 21 %. Mezi tyto složky patří jednak přírodní materiály jako např. vápenec a vápencový slín, ve stále větší míře se ale uplatňují i druhotné suroviny a vedlejší produkty vznikající při výrobě elektrické energie a oceli. Jedná se především o popílky získané elektrostatickým odlučováním prachových částic z kouřových plynů topenišť otápěných práškovým uhlím, vysokopecní granulovanou strusku a energosádrovec používaný jako regulátor tuhnutí.

Použití těchto materiálů:

  • zlepšuje některé vlastnosti cementu,
  • využívá produkty, které by jinak byly skládkovány,
  • snižuje emise CO2.

Krok 4: expedice

Z mlýnice je cement dopraven do expedičních sil, odkud je přes automatizovaná nakládací místa nakládán do autocisteren nebo do vagonů RAJ. Část cementu prochází na balicí linku, odkud je přes mezisklad expedován balený cement na paletách.