Přehled činnosti

 
 

Trh výroby stavebních materiálů prochází významnými změnami. Nové trhy procházejí prudkou urbanizací a zažívají silný rozvoj. Lidé si jsou také stále více vědomi otázek ochrany životního prostředí a nových stavebních metod.

Expanze na rozvíjející se trhy

Navzdory ekonomické a finanční krizi se v roce 2011 celková poptávka po cementu zvýšila zhruba o 8 %.

Tento růst je převážně podporován dynamičností nejvíce se rozvíjejících trhů, kterými jsou zejména Čína, Brazílie, Indie a subsaharská Afrika, kde demografie, urbanizace a ekonomický růst řídí požadavky na bydlení a infrastrukturu.

Rozvíjející se trhy se v roce 2011 podílely 71 % na zisku Skupiny (zisk před zdaněním a úroky), 76 % v oblasti výroby cementu.

Akvizicí společnosti Orascom získal Lafarge dobře vyváže

Akvizicí společnosti Orascom získal Lafarge
dobře vyvážené geografické portfolio, cementárna v SAE

Akvizice Orascom Cement

Strategie urychlení
V lednu 2008 Lafarge získal Orascom Cement, vedoucího na trhu Středního východu a v oblasti Středozemního moře, tedy rychle rostoucího a velmi ziskového trhu s velkým potenciálem dalšího růstu. Touto akvizicí a současným programem navyšování produkce zvýší Skupina svoji výrobní kapacitu celkem o 76 miliónů tun mezi roky 2006 a 2012.

 

Posun směrem k novým průmyslovým postupům

Udržitelné stavebnictví

Vyvážení potřeb stavebnictví a udržitelného rozvoje

Udržitelné stavebnictví se snaží omezit vliv budov na životní prostředí a současně zlepšit jejich kvalitu s ohledem na estetické vlastnosti, udržitelnost, životnost a sílu. Postupy udržitelného stavebnictví jsou aplikovány v celém životním cyklu budovy, počínaje výběrem použitých materiálů až po demolici a recyklaci.

Struktura nákladů

Obecně lze celkové náklady na výrobu našich produktů rozdělit takto:

  • Energie se na ceně výroby cementu podílí ze 33 %, suroviny z 28 %.
  • Suroviny reprezentují 70 % ceny ready-mixu. Náklady na přepravu představují cca 20 % z ceny.
  • Energie, suroviny a práce představují 50% nákladů na výrobu kameniva.

 

Omezení vlivu našich aktivit na životní prostředí

Při výrobě cementu vznikají emise CO2. Od sedmdesátých let Skupina pracuje na omezení vlivu na životní prostředí tak, aby jednak uspokojila potřebu projektů rozvoje infrastruktury, bydlení, nemocnic a škol a současně šetřila přírodní zdroje.

Tento přístup se zaměřuje na:

  • Modernizaci závodů a zlepšení průmyslových procesů
  • Výzkum a inovaci výrobků
  • Využívání alternativních paliv a materiálů s cílem omezit spotřebu neobnovitelných přírodních zdrojů a omezit emise CO2.

 

Směrem k udržitelnému stavebnictví

Stavebnictví spotřebovává obrovské množství energie a je zdrojem 40 % emisí CO2 rozvinutých zemí.

Lafarge pracuje na vývoji stavebních metod budoucnosti.

Celkový životní cyklus budov musí být přehodnocen, počínaje používáním recyklovaných materiálů, přes integraci obnovitelných zdrojů energie až po omezení znečištění.