Profese v pohybu
  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené
Reference

Nic se nevyrovná informaci přímo od zdroje. Přečtěte si, co říkají zaměstnanci Lafarge!

 

FAQ 1 : Christine, Američanka, ředitelka cementárny v Jihoafrické republice

Christine je ředitelka cementárny Lichtenburg v Jihoafrické republice.

 

„Pro Lafarge jsem začala pracovat v roce 1992 jako inženýrka v závodě Alpena v Michiganu ve Spojených Státech. V letech 2001 do 2004 jsem vedla cementárnu v Kanadě a od března 2004 jsem začala působit v  Jihoafrické republice v cementárně Lichtenburg.

 

Od počátku mé kariéry v Lafarge jsem směřovala k mezinárodnímu uplatnění. Například při osobních hodnoceních jsem vždy zdůrazňovala svoji touhu žít v zahraničí.

 

Před příchodem do cementárny Lichtenburg jsem se účastnila kulturního školicího programu, který mi umožnil velmi rychle se adaptovat na místní prostředí. Od počátku jsem se musela potýkat s problémy vedení týmu lidí, kteří mají velmi odlišný původ, kulturní zázemí a kvalifikaci. Musela jsem změnit svůj přístup k vedení lidských zdrojů. Věci, které jsem na svém minulém působišti považovala za samozřejmé, dostaly v Jihoafrické republice nový rozměr.

Například je nezbytné poskytování informací o HIV. Výrobní jednotka má zavedený špičkový program informovanosti o HIV/AIDS, stejně jako dobrovolné testování a léčení. Dalším příkladem je přístup k dopravě. V severní Americe člověk automaticky předpokládá, že všichni zaměstnanci mají přístup k dopravě. V jižní Africe je organizace dopravy pro všechny zaměstnance závodu mnohem složitější.

 

Průmyslové problémy jsou naproti tomu velmi podobné těm, se kterými se člověk setká v severní Americe. Byla jsem schopna aplikovat nejlepší postupy, které byly vyvinuty v mé původní jednotce pro cementárnu v jižní Africe. Přesun znalostí umožňuje dosáhnout zlepšení rychleji a s nižšími náklady. Podporuje zaměstnance v tom, aby se při hledání odpovědí na problémy obraceli na Skupinu. Pracovníci v jižní Africe zjistili, že řešení svých problémů lze velmi často nalézt v jiných závodech Skupiny a že pokaždé nemusejí začínat od nuly."

 


FAQ 2 : Edgardo, Filipínec, HR manažer v Číně

 

Edgardo je manažer lidských zdrojů v Číně. Vysvětluje nároky, spojené s náborem pracovníků v této zemi.

 

„Naším cílem je podporovat rozvoj Lafarge v Číně, kde plánujeme v letech 2007-2010 zdvojnásobení výroby cementu a slínku.

 

Abychom toho mohli dosáhnout, budeme během následujících let nabírat nové zaměstnance a školit je podle předpisů Lafarge. Plánujeme zvýšit počet zaměstnanců o 25-75%, potřebujeme inženýry do závodů a provozů a také výrobní a servisní techniky. 

V Číne existují problémy dvojího druhu. Nejen že musíme reagovat na zvyšující se požadavky na lidské zdroje, ale musíme také soutěžit s místními a mezinárodními firmami, které se snaží zaměstnat ty samé pracovníky. Z tohoto důvodu jsme zavedli velmi aktivní náborový proces, který je cílený na klíčové skupiny lidí a zaručuje rychlé zaškolení.

 

Hledáme kandidáty se zkušenostmi v průmyslu stavebních materiálů. Protože většina pracovních míst je v provozu, znalost místního jazyka je pro všechny velmi důležitá, ať je jejich národnost jakákoliv. Proces náboru pracovníků je v Číně standardní: jsou získávání na univerzitách, přes internet nebo prostřednictví specializovaných agentur. 

 

Většina mladých pracovníků jsou inženýři. Postupují podle speciálně navrženého programu integrace a rozvoje před tím, než jsou zařazeni do provozu nebo na závod. Mladí absolventi mimo Čínu jsou také vítáni, především pokud mají školeni ve strategii, marketingu, průmyslové ekologii nebo bezpečnosti.

 

Mezi 8 000 zaměstnanci, kteří v roce 2007 pracovali v Číně, je pouze 44 expatriantů (expatriant je pracovník, který byl vyslán do jiné země). Většina z nich pracuje v Technickém centru, ale máme také pracovníky, kteří sdílejí nejlepší postupy Lafarge, zavádějí nové výrobní linky a zajišťují rozvoj kvalifikace a školení."


FAQ 3 : Moreen, Kanaďanka, vedoucí správy pozemků

Moreen pracuje v Kanadě jako vedoucí správy pozemků pro Lafarge severní Amerika.

 

„Jsem absolventka oborů těžební geologie a krajinné architektury a žiji v Ontáriu. Jsem odpovědná za správu pozemků a přírodních zdrojů Skupiny v severní Americe a za maximální využití našich kapitálových zdrojů. Pracujeme na nákupech a prodejích půdy, získávání povolení, rozvoji plánů těžby apod. Důsledkem toho je, že jsem v úzkém kontaktu se stakeholdery, jako například nevládními organizacemi, místními asociacemi a vládními úřady.

 

Věřím, že firma nemá jinou možnost, než hledat nové cesty spolupráce se stakeholdery. Těsnější spoluprácí s organizacemi, které vidí svět jinýma očima, můžete rozšířit svůj horizont a společně najít inovativní řešení. To nám umožní stát se skutečně udržitelnou společností a zároveň plnit očekávání našich akcionářů.

 

Ve svém volném čase se věnují dva dny v měsíci práci v Komisi pro oblast Niagary (NEC). Tato vládní agentura pracuje na ochraně mnoha ekosystémů této lokality, jejíž útesy, hory, lesy, mokřady a zemědělská půda se nachází na ploše mnoha set kilometrů čtverečních. NEC zasahuje i do částí Ontaria, provincie Kanady s největší populací. V roce 1990 byla NEC uznána Unesco jako světová rezervace, čímž se dostala na úroveň floridských Everglades a ostrovů Galapágy.

 

Do NEC jsem byla jmenována, protože pracuji pro Lafarge, který je v této oblasti lídr. Skupina Lafarge aplikuje programy udržitelného rozvoje, které mohou být pro Komisi zajímavé. Lafarge vždy podporoval moje zapojení. Ačkoliv někteří kolegové v Komisi měli zpočátku pochybnosti, nyní přijali myšlenku, že výrobní společnost může realizovat svoje aktivity odpovědným způsobem. 

 

Jediný případ, kdy se na rokování NEC nepodílím je v situaci, kdy by hrozil konflikt zájmů. Kdykoliv se diskutuje o území, které spadá do vlastnictví Lafarge, vždy odcházím.

 

Mám dva úkoly, ale jedno přesvědčení: naše přírodní zdroje musíme využívat tím nejvíce udržitelným způsobem!"

 


FAQ 4 : Marc Sinclair, Kameruňan ve Francii, pracovník technického centra

Od listopadu 2006 pracuje Marc ve Francii v Technickém centru pro Evropu a Afriku (TCEA).

 

"Jsem výrobní inženýr, vystudoval jsem na Univerzitě pokročilých studií zemědělství v Kamerunu. Pro Lafarge v Kamerunu jsem začal pracovat v roce 2005. V březnu 2006 jsem byl jmenován vedoucím laboratoře cementárny Bonaberi.

 

V současné době pracuji ve Francii v TCEA (Technické centrum pro Evropu a Afriku) v oddělení Výroba a kvalita. Toto oddělení sleduje, vyhodnocuje a optimalizuje provoz cementáren v západní Evropě a Africe.

 

Součástí týmu jsem se stal v listopadu 2006 a postupně jsme se zapracoval v oddělení spalování, drcení, suroviny, geologie a kvality. Úzce spolupracujeme s místními týmy, abychom měli jistotu, že je zařízení využito nejlepším možným způsobem a výrobky splňují požadavky Lafarge na kvalitu.

 

Využil jsem program rozvoje schopností, který byl spuštěn v průmyslu výroby cementu v Kamerunu. Práce v zahraničí je příležitostí pro profesionální růst a umožní mi práci ve významnější pozici, až se vrátím do mateřské výrobní jednotky.

 

Při práci zde mě nejvíce překvapil vztah lidí k času, který je zde velmi striktní. Schůzky jsou přesně plánovány, což znamená, že zbývá jen malý prostor k improvizaci a lidským vztahům. Lidé jsou také mnohem více závislí na své denní práci. První zkušenosti získávám s prováděním administrativních prací, jako je hlášení o výdajích nebo zajišťování služebních cest.

 

Nesmírně rád pracuji v Le Teil, původní cementárně Skupiny. Mám možnost se stýkat s kvalifikovanými experty ve všech oblastech a s vedoucími pracovníky, jejichž příklad je stimulující a motivující.

 

Co se týká mého osobního života, jsem přesvědčen o tom, že ústupky, které nyní činím, se v budoucnu vyplatí. Moje žena a já jsme přesvědčeni, že je to investice do budoucna. Expatriace byla vždy nedílnou součástí mého kariérního plánu."

 


FAQ 5 : Yotham, občan Zambie, personální ředitel cementárny

Yotham je personální ředitel cementárny Chilana v Zambii, své rodné zemi.

 

„Ani cementárna Chilanga nebyla ušetřena pandemie HIV/AIDS. Studie, kterou v roce 2003 realizovala Skupina Lafarge ukázala, že HIV je mezi zaměstnanci rozšířen mnohem více, než je celonárodní průměr 20%!

 

Bylo nutné něco udělat. Kromě této velké lidské tragédie cementárna trpěla vysokou úrovní absencí a snižováním produktivity. S pomocí Skupiny a nevládní organizace Acta Mzuri, dříve ZHABS, byl sestaven program prevence se skupinou 44 školitelů. To znamená, že na jednoho školitele připadlo deset zaměstnanců. Jsem hrdý, že jsem součástí tohoto týmu. Zastoupeni jsou zaměstnanci ze všech kategorií a setkáváme se každé dva týdny.

 

Naše činnost, která je částečně financovaná Lafarge, sestává z informování kolegů a jejich rodin o problému HIV/AIDS, náhodných nákaz a distribuci kondomů zdarma. Dále podporujeme zaměstnance a rodinné členy v dobrovolných konzultacích a testování a ve zlepšeném přístupu k retrovirální léčbě.

 

Ženy hrají v našem programu hlavní roli. Rychle jsme pochopili, že preventivní program může být úspěšný, pouze pokud do něj budou zapojeny i manželky zaměstnanců a rodinní příslušníci. S pomocí Lafarge se preventivního programu HIV/AIDS zúčastnilo 20 žen komunity Chilana, kde naši zaměstnanci žijí. Od té doby sdílejí své znalosti s mnoha dalšími ženami a rodinami v této oblasti.

 

Toto úsilí se vyplatilo. Zdraví našich zaměstnanců se zlepšilo a počet sexuálně přenosných nemocí se prudce snížil. Množství absencí také kleslo, takže cementárna může nyní normálně fungovat. Plánujeme rozšířit preventivní programy i na další komunity v blízkosti cementárny. AIDS již není tabu a fakt, že lidé jsou ochotni mluvit otevřeně, pomáhá změnit rizikové chování. Úloha školitele může být obtížná a náročná, ale pokud se mi podaří přesvědčit jenom jednoho zaměstnance, aby se chránil před HIV/AIDS, budu mít pocit, že jsem splnil svůj úkol."

 


FAQ 6 : Sébastien, Rumun, ředitel výrobní jednotky

Sébastien je ředitel závodu na výrobu sádrovce v Rumunsku, své rodné zemi.

 

"Skupina spolupracuje s nevládní organizací Habitat for Humanity, která pomáhá potřebným rodinám si stavět domy.

 

Od roku 2002 podporuje Lafarge Romania místní pobočku Habitat for Humanity darováním stavebních materiálů. Zaměstnanci mohou také dobrovolně pracovat na stavbách a jsou velmi motivováni touto novou zkušeností utváření týmu.

 

Je to důležitý projekt, protože s více než 15 průmyslovými závody v Rumunsku má Lafarge ekonomické a sociální povinnosti. Našim cílem je představit projekty Habitat for Humanity co největšímu počtu místních komunit v místech našich závodů.

 

To byl důvod, proč v roce 2003 Lafarge daroval sádru a ostatní stavební materiály v hodnotě 3.000 USD a deset z nás pomohlo stavět byty v městě Beius. Zúčastnil jsem se tohoto projektu osobě, protože z mého pohledu musí být udržitelný rozvoj prakticky vidět.

 

Při pohledu zpět je velmi uspokojující věnovat čas projektům, aniž by člověk očekával něco nazpět a pomáhat vzniku rozumnému a dostupnému bydlení potřebným rodinám. Toto humánní partnerství je nesmírně motivující, protože výrobní jednotky Lafarge v Rumunsku jsou všechny zapojeny stejným podílem."

 


FAQ 7 : Martin Čech, ředitel cementárny v USA

Martin pracuje ve Spojených státech jako ředitel cementárny Ravena.

 

„Před příchodem do Raveny jsem pracoval ve své zemi, potom v Srbsku v Beočinu a ve Spojených státech v Davenportu.

 

Věřím, že profesionální mobilita pomáhá zvyšovat výkon závodu nebo obchodní jednotky. Pokud jste přemístěni do jiné země, musíte se ponořit do nové situace, abyste pochopili každý nejmenší detail. Být schopen podívat se novýma očima na stávající systém je často výborný způsob, jak zjistit, co funguje a co nikoliv.

 

Profesionální mobilita nabízí další nezpochybnitelnou výhodu v tom, že můžete čerpat z nejlepších postupů používaných jinde a převést je do svého prostředí. Fakt, že dané řešení prokázalo svoji cenu v jiném kontextu zvyšuje sebedůvěru a pomáhá zrychlovat jeho implementaci."

 


  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené

Jsme tým!

Jsme fér tým. Ve svých řadách vítáme profesně zdatné, kreativní a mobilní kolegy, kteří jsou ochotni své schopnosti uplatnit ve prospěch společnosti.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.